KFB-30

KFB-30

Jolywood (Suzhou) Solar Technology Co.,Ltd
층: PVDF / PET / FFC
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jolywood (Suzhou) Solar Technology Co.,Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

HF-300

UMTechnologies
최저가격 ₩6,190 / m2
 • 층: Coating / PET / Coating
 • 총 두께: 300±10 µm
 • 인장강도 (MD): 120 Mpa
 • 열 수축률 (MD): ≤1 m
 • 열 수축률 (TD): ≤0.6 %
 • 신장율 (길이/MD): 110 %
 • 신장율 (폭 (가로)): 100 %
 • 내부 층 필 강도:
 • 벗김 강도 (봉합재 - 백시트): ≥45 N/cm
 • 인장강도 (폭 (가로)): 120 Mpa
 • 부분 방전 전압: ≥1000 VDC
 • 항복전압: --
 • MVTR: 0.5 g/m2하루 당
 • 폭:
 • 무게:

제품특성

제품특성  
외부층(공기) PVDF
중간층 2 PET
내부 층 FFC
내부 층 두께 15 µm
총 두께 300±15 µm
1300 mm
외부층 색상(공기)
내부 층 색상
안정성능  
인장강도 (길이/MD) 162 Mpa
(폭 (가로)) 167 Mpa
신장율 (길이/MD) 163 %
신장율 (폭 (가로)) 142 %
내부 층 필 강도 ≥6 N/cm
벗김 강도 (봉합재 - 백시트) ≥68 N/cm
열 수축률 (길이/MD) ≤0.41 %
열 수축률 (폭 (가로)) ≤0.12 %
수증기 전송률 ≤1.75 g/m2하루 당
광열특성  
부분 방전 전압 ≥1052 VDC
항복전압 ≥21.5 kV
PDF  
제품 사양서 다운받기

Jolywood (Suzhou) Solar Technology Co.,Ltd

Click to show company phone
www.jolywood.cn
중국
No. 2, Zhongxing Road, Changkun industrial Park, Shajiabang Town, Changshu, Suzhou, Jiangsu, 215542
직원수: 1,600
참고: 귀하의 문의가 Jolywood (Suzhou) Solar Technology Co.,Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
黄瑞春
Contact Face
袁超
Contact Face
Eva
Contact Face
Will
Contact Face
Michael
비즈니스 상세 정보
원자재유형
TPT 백시트, PET 백시트, KPK 백시트, 솔라셀
솔라셀
솔라셀 기술:
양면형

관련된 상품

 • FFC-JW30 Trans...
  Jolywood FFC / PET / FFC
 • FFC-JW30
  Jolywood FFC / PET / FFC
 • FFC-JW30 Black
  Jolywood FFC / PET / FFC
 • TFB-30
  Jolywood PVDF / PET / FFC
 • FFC-JW3010
  Jolywood FFC / PET / FFC
 • TPT-3501
  Jolywood PVF / PET / PVF
 • KPK-3501
  Jolywood PVDF / PET / PVDF
 • T-3502
  Jolywood PVF / PET / PVF
 • FFC-JW3010(Plu...
  Jolywood FFC / PET / FFC
 • FFC-JW30(Plus)
  Jolywood FFC / PET / FFC