HFF-300

Hangzhou Hongfu Technologies Co., Ltd
층: Coating / PET / Coating / Coating
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Hangzhou Hongfu Technologies Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

TPEw

Lucky Film
최저가격 ₩3,890 / m2
 • 층: Tedlar(PVF) / PET / PE
 • 총 두께: 347±10 µm
 • 인장강도 (MD): 110 Mpa
 • 열 수축률 (MD): ≤1.5 m
 • 열 수축률 (TD): ≤0.5 %
 • 신장율 (길이/MD): 150 %
 • 신장율 (폭 (가로)): 120 %
 • 내부 층 필 강도: ≥5 N/cm
 • 벗김 강도 (EVA - 백시트): ≥80 N/cm
 • 인장강도 (폭 (가로)): 110 Mpa
 • 부분 방전 전압: ≥1000 VDC
 • 항복전압: 18 kV
 • MVTR: 2 g/m2하루 당
 • 폭: ≤993 mm
 • 무게:

제품특성

제품특성  
외부층(공기) Coating
외부층 두께 25 µm
중간층 1 PET
중간층 1 두께 250 µm
중간층 2 Coating
중간층 2 두께 25 µm
내부 층 Coating
총 두께 300±10 µm
1000 mm
무게 450 g/m2
외부층 색상(공기) 흰색
내부 층 색상 흰색
안정성능  
인장강도 (길이/MD) 120 Mpa
인장강도 (폭 (가로)) 120 Mpa
신장율 (길이/MD) 100 %
신장율 (폭 (가로)) 90 %
벗김 강도 (EVA - 백시트) ≥45 N/cm
열 수축률 (길이/MD) ≤1 %
열 수축률 (폭 (가로)) ≤0.6 %
수증기 전송률 ≤2 g/m2하루 당
광열특성  
부분 방전 전압 ≥1000 VDC
항복전압 ≥85 kV

Hangzhou Hongfu Technologies Co., Ltd

Rm 1008, No. 160, 161, Jiaqi Rd., Xianlin Industrial Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang
직원수: 100
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
刘苏环

관련된 상품

 • HAF-320
  Hangzhou Hongfu... Coating / PET / EVA / Coating
 • ₩5,430 / m2
  HF-300
  UMTechnologies Coating / PET / Coating
 • Solmate...
  Taiflex Scienti... Tedlar(PVF) / PET / Tedlar(PVF)
 • Solmate...
  Taiflex Scienti... Polyolefin / PET / Tedlar(PVF)
 • ₩3,890 / m2
  TPEw
  Lucky Film Tedlar(PVF) / PET / PE
 • ₩5,300 / m2
  FPE-350CH
  Lucky Film ETFE / PET / PE