PET 48H

PET 48H

Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.
층: PET
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

HF-300

UMTechnologies
최저가격 ₩5,850 / m2
 • 층: Coating / PET / Coating
 • 총 두께: 300±10 µm
 • 인장강도 (MD): 120 Mpa
 • 열 수축률 (MD): ≤1 m
 • 열 수축률 (TD): ≤0.6 %

제품특성

제품특성  
중간층 1 PET
중간층 1 두께 280 µm
총 두께 280 µm
외부층 색상(공기) 흰색, 투명
내부 층 색상
안정성능  
인장강도 (길이/MD) 160 Mpa
(폭 (가로)) 160 Mpa
신장율 (길이/MD) 100 %
신장율 (폭 (가로)) 100 %
열 수축률 (길이/MD) ≤0.6 %
열 수축률 (폭 (가로)) ≤0.4 %
수증기 전송률 ≤1.5 g/m2하루 당
광열특성  
부분 방전 전압 ≥1500 VDC
항복전압 ≥18 kV

Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.

Click to show company phone
www.shuangxingcaisu.com
중국
No. 1, Jingtou Street, Caisu Industrial Park, Suqian City, Jiangsu Province
직원수: 1,500
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Hu Jiangning
Contact Face
胡江宁

관련된 상품

 • Backsheet - KPK
  Shuangxing New... PVDF / PET / PVDF
 • Backsheet - KPE
  Shuangxing New... PVDF / PET
 • Solar Energe B...
  Shuangxing New... FEVE / PET / PTFE
 • Backsheet - TPT
  Shuangxing New... PVF / PET / PVF
 • Backsheet - TPE
  Shuangxing New... PVF / PET
 • Backsheet - KP...
  Shuangxing New... EVA / PET / PVDF
 • ₩2,010 / m2
  PET 1500V
  Shuangxing New... Coating / PET / Coating
 • PET PCT48
  Shuangxing New... PET