Mono Cell 125*125

Mono Cell 125*125

Sunshine Solar Technology Co., Ltd.
셀종류: 단결정
공율범위: 2.229~2.637 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Sunshine Solar Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩222 / Wp
 • 최대출력: --
 • 셀종류: PERC
 • 치수: 158.75×158.75 mm
 • 대각선: --
 • 셀 두께: 190 µm
 • Pmax: --
 • Vmpp: --
 • Impp: --
 • 개방 회로 전압: --
 • 단락 전류: --
 • FF: --
 • 호률: --
 • 모선수: 5
 • 바스바 원료: --
 • 납땜 패드수: 5
 • 납땜 패드 원료: --
 • AR 코팅: 질화규소

제품특성

모델명
Mono Cell 125*125 2.229 Mono Cell 125*125 2.266 Mono Cell 125*125 2.303 Mono Cell 125*125 2.340 Mono Cell 125*125 2.377 Mono Cell 125*125 2.414 Mono Cell 125*125 2.451 Mono Cell 125*125 2.489 Mono Cell 125*125 2.526 Mono Cell 125*125 2.563 Mono Cell 125*125 2.6 Mono Cell 125*125 2.637
제품특성  
솔라셀 기술 단결정
치수 125×125 mm
앞면 (-)  
모선수 2
뒷면 (+)  
납땜 패드수 2
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
2.229 W 2.266 W 2.303 W 2.34 W 2.377 W 2.414 W 2.451 W 2.489 W 2.526 W 2.563 W 2.6 W 2.637 W
최대전압 (Vmpp)
0.494 V 0.496 V 0.503 V 0.507 V 0.51 V 0.511 V 0.513 V 0.515 V 0.519 V 0.522 V 0.525 V 0.531 V
최대전류 (Impp)
4.513 A 4.564 A 4.581 A 4.615 A 4.661 A 4.725 A 4.779 A 4.832 A 4.866 A 4.91 A 4.952 A 4.968 A
개방전압 (Voc)
0.602 V 0.605 V 0.612 V 0.617 V 0.618 V 0.619 V 0.62 V 0.623 V 0.624 V 0.625 V 0.626 V 0.627 V
단락전류 (Isc)
4.855 A 4.913 A 4.966 A 4.968 A 4.973 A 5.082 A 5.196 A 5.235 A 5.259 A 5.279 A 5.299 A 5.317 A
셀 효율
15 % 15.25 % 15.5 % 15.75 % 16 % 16.25 % 16.5 % 16.75 % 17 % 17.25 % 17.5 % 17.75 %
충전율 (FF)
76.28 % 76.16 % 75.82 % 76.33 % 77.35 % 76.75 % 76.1 % 76.3 % 76.96 % 77.68 % 78.37 % 79.13 %

Sunshine Solar Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.sunshinesolar.com.cn
중국
Huaxi Industrial Zone, Jiangyin, Wuxi, Jiangsu, 214420
직원수: 100
참고: 귀하의 문의가 Sunshine Solar Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Victor Li

관련된 상품

 • Poly Cell 156...
  Sunshine Solar 다결정