Poly 5BB

GS PV Holdings Group
가격:
최저가격 ₩119 / Wp
셀종류: 다결정
공율범위: 4.32~4.62 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 GS PV Holdings Group로 직접 발송이 될 것입니다.

제품 설명:

- 전면은 5BB, 0.7mm 은색 버스바, 파란색 질산염 방지 코팅으로 마감됨
- 2.0mm 은색 이산 땜납 패드, 전면 알루미늄 뒷면 장착됨

제품특성

모델명
Poly 5BB 4.32 Poly 5BB 4.42 Poly 5BB 4.47 Poly 5BB 4.5 Poly 5BB 4.52 Poly 5BB 4.55 Poly 5BB 4.57 Poly 5BB 4.59 Poly 5BB 4.62
제품특성  
솔라셀 기술 다결정
치수 156.75×156.75 mm
셀 두께 200 ± 20 µm
앞면 (-)  
모선수 5
바스바 너비 0.7±0.1 mm
뒷면 (+)  
납땜 패드수 5
납땜 패드 너비 2±0.3 mm
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
4.32 W 4.42 W 4.47 W 4.5 W 4.52 W 4.55 W 4.57 W 4.59 W 4.62 W
최대전압 (Vmpp)
0.523 V 0.528 V 0.53 V 0.532 V 0.533 V 0.534 V 0.535 V 0.537 V 0.539 V
최대전류 (Impp)
8.43 A 8.46 A 8.49 A 8.51 A 8.53 A 8.55 A 8.57 A 8.59 A 8.62 A
개방전압 (Voc)
0.619 V 0.624 V 0.626 V 0.628 V 0.63 V 0.631 V 0.632 V 0.633 V 0.634 V
단락전류 (Isc)
8.93 A 8.96 A 8.98 A 9 A 9.03 A 9.05 A 9.07 A 9.09 A 9.11 A
셀 효율
17.65-18.05 % 18.05-18.25 % 18.25-18.35 % 18.35-18.45 % 18.45-18.55 % 18.55-18.65 % 18.65-18.75 % 18.75-18.85 % 18.85-20.1 %
충전율 (FF)
79.76 % 79.89 % 80.04 % 80.1 % 79.92 % 79.95 % 79.99 % 80.17 % 80.44 %
열 특성  
온도 계수(Pmax) -0.41 %/˚C
온도 계수(Voc) -0.35 %/˚C
온도 계수(Isc) 0.03 %/˚C


Product CertificationProduct ApplicationEvents


   

   

GS PV Holdings Group

No. 28, Changkang Road, Mashan Wuhaoqiao Industrial Park, Binhu District, Wuxi, Jiangsu
직원수: 210
모회사: 苏州锦富技术股份有限公司
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Gavin Gao

GS PV Holdings Group의 다른 1시리즈

  • Mono 5BB
    4.64~5.01 Wp 단결정