B6F5H

EEPV CORP.
셀종류: 양면형
공율범위: 5.62 Wp
지역: 대만 대만
참고: 귀하의 문의가 EEPV CORP.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 최대출력: --
 • 셀종류: PERC
 • 치수: 182x182 mm
 • 대각선: --
 • 셀 두께: 180 µm
 • Pmax: --
 • Vmpp: --
 • Impp: --
 • 개방 회로 전압: --
 • 단락 전류: --
 • FF: --
 • 호률: --
 • 모선수: --
 • 바스바 원료: --
 • 납땜 패드수: --
 • 납땜 패드 원료: 실버
 • AR 코팅: 질화규소

제품특성

모델명
B6F5H
제품특성  
솔라셀 기술 양면형
치수 158.75×158.75 mm
대각선 223±0.25 mm
셀 두께 190 ± 30 µm
앞면 (-)  
모선수 5
바스바 너비 0.7±0.1 mm
바스바 원료 실버
반사방지막 질화규소
뒷면 (+)  
납땜 패드수 5
납땜 패드 너비 1.7±0.1 mm
납땜 패드 원료 실버
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
5.62 W
최대전압 (Vmpp)
0.572 V
최대전류 (Impp)
9.82 A
개방전압 (Voc)
0.676 V
단락전류 (Isc)
10.31 A
셀 효율
21.2-22.3 %
충전율 (FF)
80.59 %
열 특성  
온도 계수(Pmax) -0.3212 %/˚C
온도 계수(Voc) -0.2771 %/˚C
온도 계수(Isc) 0.065 %/˚C
PDF  
제품 사양서 다운받기

EEPV CORP.

Click to show company phone
www.eepv.com.tw
대만
No. 156, Jhongyuan Rd., Jhongli Dist., Taoyuan City, 32068
직원수: 350
참고: 귀하의 문의가 EEPV CORP.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
EEPV
Contact Face
Liwei Lin
비즈니스 상세 정보
원자재유형
솔라셀
수출제품 / 내부 패널생산용
수출 생산품
솔라셀
솔라셀 기술:
단결정, 다결정, PERC

관련된 상품

 • P6E5H
  EEPV PERC
 • ₩197 / Wp
  LWM9BB-BiFi-2...
  Lightway Solar 양면형
 • P6F5H
  EEPV PERC
 • AV-158.75M
  Allesun New Ene... 단결정
 • P6E3B
  EEPV PERC
 • AV-157P
  Allesun New Ene... 다결정
 • P6E4H
  EEPV PERC
 • AV-156.75M
  Allesun New Ene... PERC
 • ₩191 / Wp
  LWM9BB-BiFi-1...
  Lightway Solar 양면형
 • ₩118 / Wp
  156.75-POLY-5...
  Hershey-Power 다결정
 • ₩203 / Wp
  LWM5BB-PERC-2...
  Lightway Solar PERC
 • ₩155 / Wp
  M156B5 PERC
  Sunlike Solar PERC
 • ₩152 / Wp
  Mono M158B5P
  Sunlike Solar 단결정
 • ₩165 / Wp
  JS158M5 Mono
  JS Solar 단결정
 • ₩133 / Wp
  RL 166 9BB-12...
  Reeco Logic 단결정
 • 182mm 10BB Bi...
  Zoeast PV PERC
 • 166mm 9BB Bif...
  Zoeast PV PERC
 • 158.75mm 5BB ...
  Zoeast PV PERC