192V 30A-300A

Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.
기술: PWM
제품보증연한: 2 년
지역: 중국 중국
Jing linfeng
참고: 귀하의 문의가 Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Rosefinch L

Garnde Solar Energy
MSRP 부터 ₩575,000 / 대
 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 2 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 96 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA, 니켈 카드뮴, 리튬 폴리머, 리튬 이온, 니켈 수소, 납 카본
 • 보호등급: IP 20

제품특성

모델명
192V30A 192V50A 192V60A 192V80A 192V100A 192V150A 192V200A 192V300A
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
5800 W 9600 W 11500 W 15400 W 19200 W 28800 W 38400 W 57600 W
전압 @ 최대 태양광 입력 전력
290 VDC 290 VDC 290 VDC 290 VDC 290 VDC 290 VDC 290 VDC 290 VDC
최대 태양 전지 개로 전압
500 V 500 V 500 V 500 V 500 V 500 V 500 V 500 V
공칭 전압 (배터리) 전압
192 V 192 V 192 V 192 V 192 V 192 V 192 V 192 V
최대 배터리 충전 전류
30 A 50 A 60 A 80 A 100 A 150 A 200 A 300 A
자가 소비
≤ 150 mA ≤ 150 mA ≤ 150 mA ≤ 150 mA ≤ 150 mA ≤ 150 mA ≤ 150 mA ≤ 150 mA
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
720x570x230 mm 720x570x230 mm 720x570x230 mm 720x570x230 mm 720x570x230 mm 690x590x1300 mm 690x590x1300 mm 700x620x1620 mm
무게
28.00 Kg 28.00 Kg 28.00 Kg 28.00 Kg 26.00 Kg 115.00 Kg 120.00 Kg 145.00 Kg
충전 전압 플로트
220.0 V 220.0 V 220.0 V 220.0 V 220.0 V 220.0 V 220.0 V 220.0 V
배터리 종류 GEL, 리튬 이온
충전 단계 벌크, 플로트, 균등화, 기타
온도 보정 계수 -4mV/°C@2V
온도 보정 범위 -35 ~ +80 °C
보호등급 IP 20, IP 65
작동 온도 범위 -30 ~ +60 °C
습도 0 - 90 %
최대 고도 3000 m
통신 포트 이더넷, USB, RS 485, WLAN
디스플레이 LCD, TFT
언어 영어, 중국어
온도 센서
냉각 모드 강제공냉식
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, PV 역극성 보호, PV 과전압 보호, PV 야간 역전류 보호, 배터리 역극성 보호, 과부하 보호, 충전 보호 이상, 온도 보호 이상

Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.

Click to show company phone
www.demingpower.com
중국
Building 2, No. 8666, Second Ring North Road, Ji'nan, Shandong
직원수: 200
참고: 귀하의 문의가 Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Jing linfeng
Contact Face
Amy wang
Contact Face
Junying Li
Contact Face
George

관련된 상품

 • 24V30A - 48V3...
  Deming Power Eq... PWM
 • MPPT Solar Ch...
  Deming Power Eq... MPPT
 • MPPT Solar Ch...
  Deming Power Eq... MPPT
 • MPPT Solar Ch...
  Deming Power Eq... MPPT
 • MPPT Solar Ch...
  Deming Power Eq... MPPT
 • MPPT Solar Ch...
  Deming Power Eq... MPPT
 • MPPT Solar Ch...
  Deming Power Eq... MPPT
 • 480V 30A-250A
  Deming Power Eq... PWM
 • 384V 30A-250A
  Deming Power Eq... PWM
 • 240V 30A-300A
  Deming Power Eq... PWM
 • 220V 30A-300A
  Deming Power Eq... PWM
 • 120V 100A-200A
  Deming Power Eq... PWM
 • 12V/24V 10A/1...
  Deming Power Eq... Other
 • 120V 30A-80A
  Deming Power Eq... PWM
 • 120V20A - 220...
  Deming Power Eq... PWM
 • 10KW/5KW
  Deming Power Eq... PWM
 • 48V60A - 120V...
  Deming Power Eq... PWM
 • 50KW240V
  Deming Power Eq... PWM
 • 100KW480V
  Deming Power Eq... PWM
 • 240V 30A-80A
  Deming Power Eq... PWM
 • 12V 80A-120A
  Deming Power Eq... PWM
 • 24V 50A-120A
  Deming Power Eq... PWM
 • 48V 30A-80A
  Deming Power Eq... PWM
 • 48V 100A-200A
  Deming Power Eq... PWM
 • 96V 30A-200A
  Deming Power Eq... PWM