384V 30A-250A

Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.
기술: PWM
제품보증연한: 2 년
지역: 중국 중국
Jing linfeng
참고: 귀하의 문의가 Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 기술: PWM
 • 제품보증연한: 2 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 24 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA, 리튬 이온
 • 보호등급: IP 32

제품특성

모델명
384V30A 384V50A 384V60A 384V80A 384V100A 384V150A 384V200A 384V250A
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
11500 W 19200 W 23000 W 30000 W 38400 W 57600 W 76800 W 96000 W
전압 @ 최대 태양광 입력 전력
580 VDC 580 VDC 580 VDC 580 VDC 580 VDC 580 VDC 580 VDC 580 VDC
최대 태양 전지 개로 전압
750 V 750 V 750 V 750 V 750 V 750 V 750 V 750 V
공칭 전압 (배터리) 전압
384 V 384 V 384 V 384 V 384 V 384 V 384 V 384 V
최대 배터리 충전 전류
30 A 50 A 60 A 80 A 100 A 150 A 200 A 250 A
자가 소비
≤ 150 mA ≤ 150 mA ≤ 150 mA ≤ 150 mA ≤ 150 mA ≤ 150 mA ≤ 150 mA ≤ 150 mA
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
520x430x200 mm 760x600x180 mm 760x600x180 mm 760x600x180 mm 585x585x980 mm 585x585x980 mm 690x590x1300 mm 690x590x1300 mm
무게
10.00 Kg 28.00 Kg 28.00 Kg 28.00 Kg 65.00 Kg 65.00 Kg 120.00 Kg 120.00 Kg
충전 전압 플로트
442.0 V 442.0 V 442.0 V 442.0 V 442.0 V 442.0 V 442.0 V 442.0 V
배터리 종류 GEL, 리튬 이온
충전 알고리즘 2 Stage
충전 단계 벌크, 플로트, 균등화, 기타
온도 보정 계수 -4mV/°C@2V
온도 보정 범위 -35 ~ +80 °C
보호등급 IP 20, IP 65
작동 온도 범위 -30 ~ +60 °C
습도 0 - 90 %
최대 고도 3000 m
통신 포트 이더넷, USB, RS 485, WLAN
디스플레이 LCD, TFT
언어 영어, 중국어
온도 센서
냉각 모드 강제공냉식
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, PV 역극성 보호, PV 과전압 보호, PV 야간 역전류 보호, 배터리 역극성 보호, 과부하 보호, 충전 보호 이상, 온도 보호 이상

Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.

Click to show company phone
www.demingpower.com
중국
Building 2, No. 8666, Second Ring North Road, Ji'nan, Shandong
직원수: 200
참고: 귀하의 문의가 Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Jing linfeng
Contact Face
Amy wang
Contact Face
Junying Li
Contact Face
George

관련된 상품

 • 24V30A - 48V3...
  Deming Power Eq... PWM
 • SmartSolar MP...
  ASE Energy MPPT
 • MPPT Solar Ch...
  Deming Power Eq... MPPT
 • ₩69,200 / 대
  MPPT Solar Co...
  Daxieworld MPPT
 • MPPT Solar Ch...
  Deming Power Eq... MPPT
 • ₩509,000 / 대
  TriStar MPPT
  K and C Solar MPPT
 • MPPT Solar Ch...
  Deming Power Eq... MPPT
 • PWM-C P2430C
  HeliosNE PWM
 • MPPT Solar Ch...
  Deming Power Eq... MPPT
 • MPPT-MS
  HeliosNE MPPT
 • MPPT Solar Ch...
  Deming Power Eq... MPPT
 • MPPT
  HeliosNE MPPT
 • MPPT Solar Ch...
  Deming Power Eq... MPPT
 • ₩575,000 / 대
  Rosefinch L
  Garnde Solar En... MPPT
 • 480V 30A-250A
  Deming Power Eq... PWM
 • ₩1,670,000 / 대
  Rosefinch XXL
  Garnde Solar En... MPPT
 • 240V 30A-300A
  Deming Power Eq... PWM
 • 220V 30A-300A
  Deming Power Eq... PWM
 • 192V 30A-300A
  Deming Power Eq... PWM
 • 120V 100A-200A
  Deming Power Eq... PWM
 • 12V/24V 10A/1...
  Deming Power Eq... Other
 • 120V 30A-80A
  Deming Power Eq... PWM
 • 120V20A - 220...
  Deming Power Eq... PWM
 • 10KW/5KW
  Deming Power Eq... PWM
 • 48V60A - 120V...
  Deming Power Eq... PWM
 • 50KW240V
  Deming Power Eq... PWM
 • 100KW480V
  Deming Power Eq... PWM
 • 240V 30A-80A
  Deming Power Eq... PWM
 • 12V 80A-120A
  Deming Power Eq... PWM
 • 24V 50A-120A
  Deming Power Eq... PWM
 • 48V 30A-80A
  Deming Power Eq... PWM
 • 48V 100A-200A
  Deming Power Eq... PWM
 • 96V 30A-200A
  Deming Power Eq... PWM