Off Grid UPS Inverter with High Current AC Cha...

Hubei Grandsolar New Energy Technology Co., Ltd.
유형: 독립형
공율범위: 1~6 kW
지역 : 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Hubei Grandsolar New Energy Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 유형: 계통연계형
 • 제품보증연한: --
 • 보호등급: IP65
 • 외형 사이즈: 660x525x220 mm
 • 무게: 48 kg
 • 최대 입력 용량: 23.3 kW
 • 최대 입력 전압: 1000 V
 • 최대 입력 전류: 25 A
 • MPP(T)전압 범위: 280~800 V
 • MPPT수량: 2
 • 최대 출력 용량: 22 kW
 • 정격 주파수: 50,60 Hz
 • 최대효울: 98.4 %
 • European효율: 98 %
 • 상수: 3

제품특성

모델명
GrandSolar 1000SW GrandSolar 2000SW GrandSolar 3000SW GrandSolar 4000SW GrandSolar 5000SW GrandSolar 6000SW
보증  
제품보증연한
1 년 1 년 1 년 1 년 1 년 1 년
입력사양 (DC)  
최대 입력 용량
1000 kW 2000 kW 3000 kW 4000 kW 5000 kW 6000 kW
최대 입력 전압
48 V 48 V 48 V 48 V 48 V 48 V
정격 입력 전압
12 V 12 V 24 V 24 V 48 V 48 V
최소 입력 전압
10 V 10 V 20 V 20 V 40 V 40 V
출력사양 (AC)  
최대 출력 용량
1 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW 6 kW
출력 전압 범위
109~253 V 109~253 V 109~253 V 109~253 V 109~253 V 109~253 V
정격 출력 전압
120, 230 V 120, 230 V 120, 230 V 120, 230 V 120, 230 V 120, 230 V
계통 주파수 범위
49.7-60.3 Hz 49.7-60.3 Hz 49.7-60.3 Hz 49.7-60.3 Hz 49.7-60.3 Hz 49.7-60.3 Hz
정격 주파수
50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz
최대효울
88 % 88 % 88 % 88 % 88 % 88 %
일반 사양  
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, 과부하 보호
PDF  
제품 사양서 다운받기

Hubei Grandsolar New Energy Technology Co., Ltd.

No. 278, Zhongshan Avenue, (Grand Solar Industrial Park), Huangjinshan National High-Tech Economic Development Zone, HuangShi, HuBei
직원수: 180
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Jason Zhang
Contact Face
Angela Li
Contact Face
Percy Peng
Contact Face
Lorraine

Hubei Grandsolar New Energy Technology Co., Ltd.의 다른 6시리즈

 • Grid tie inverter, Single phase 1-6KW
  1~6 kW 계통연계형
 • Grid tie inverter, Three phase 10-50KW
  10~50 kW 계통연계형
 • Off grid inverter, Single phase 0.5KW-10KW
  0.5~10 kW 독립형
 • GrandSolar MTL1000
  1 kW On-grid,Micro-inverter
 • Solar Pump Inverter Three Phase 0.75KW-55KW
  0.75~55 kW 독립형
 • Grandsolar 10k-200kT Three Phase
  10~200 kW 독립형