CLB300A

CLB300A

Zhejiang Linbai Electric Co., Ltd.
유형: 독립형
공율범위: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Linbai Electric Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

EPH10KTL

Zoeast PV
MSRP 부터 ₩131 / Wp
 • 유형: 하이브리드
 • 제품보증연한: 5 년
 • 보호등급: IP55
 • 외형 사이즈: 548x444x184 mm
 • 무게: 27 kg

제품특성

모델명
CLB300A-121 CLB300A-122 CLB300A-241 CLB300A-242 CLB300A-481 CLB300A-482
보증  
제품보증연한
2 년 2 년 2 년 2 년 2 년 2 년
입력사양 (DC)  
정격 입력 전압
12 V 12 V 24 V 24 V 48 V 48 V
출력사양 (AC)  
계통 주파수 범위
47-63 Hz 47-63 Hz 47-63 Hz 47-63 Hz 47-63 Hz 47-63 Hz
정격 주파수
50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz
전류 왜율(THD)
< 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 %
최대효울
94 % 94 % 94 % 94 % 94 % 94 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
60x112x195 mm 60x112x195 mm 60x112x195 mm 60x112x195 mm 60x112x195 mm 60x112x195 mm
중량
1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg
동작 온도 범위 10 ~ +50 ℃
냉각방식 강제공냉식
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, 과부하 보호, 과전압 보호, 과열 보호, 역 극성 보호

Zhejiang Linbai Electric Co., Ltd.

Click to show company phone
www.clbele.com
중국
Xiangyang Bridge Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing, Zhejiang
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Linbai Electric Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Zhejiang Linbai Electric Co., Ltd.

관련된 상품

 • CLB6000A
  C.LBE 독립형
 • CLB5000A
  C.LBE 독립형
 • CLB4000A
  C.LBE 독립형
 • CLB3000A
  C.LBE 독립형
 • CLB2000A
  C.LBE 독립형
 • CLB1500A
  C.LBE 독립형
 • CLB1000A
  C.LBE 독립형
 • CLB500A
  C.LBE 독립형