SFS-AM-01

SFS-AM-01

Xiamen Sunforson Power Co., Ltd.
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Xiamen Sunforson Power Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩47.5 / Wp
 • 유형: 바닥
 • 제품보증연한: 25 년
 • 경사각: 0-60 °
 • 풍하중: 166 km/h
 • 설하중: 2 kg/m2

제품특성

모델명
SFS-AM-01
제품보증연한 10 년
개요  
유형 평지붕
지지대 시스템 배치
패널 틀
패널 지향 세로 방향, 수평 방향
경사각
0-60 °
풍하중
216 km/h
설하중
1.4 kN/m2
일반 사양  
지지물 자재 알루미늄, 스테인리스강

Xiamen Sunforson Power Co., Ltd.

Click to show company phone
www.sunforson.com
중국
Unit 817, No. 993 Building, Anling Road, Huli District, Xiamen, Fujian, 361015
참고: 귀하의 문의가 Xiamen Sunforson Power Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Richard Wu

관련된 상품

 • SFS-GM-03
  Sunforson Sunra... 바닥
 • SFS-GM-04
  Sunforson Sunra... 바닥
 • SFS-GM-04A
  Sunforson Sunra... 바닥
 • SFS-GM-05B
  Sunforson Sunra... 바닥
 • SFS-GM-03C
  Sunforson Sunra... 바닥
 • SFS-GM-03B
  Sunforson Sunra... 바닥
 • SFS-NT-01
  Sunforson Sunra... 바닥
 • SFS-FR-01B
  Sunforson Sunra... 평지붕
 • SFS-SSM-01
  Sunforson Sunra... 평지붕
 • SFS-FR-03B
  Sunforson Sunra... 평지붕
 • SFS-FR-03C
  Sunforson Sunra... 평지붕
 • G4S Floating ...
  Sunforson Sunra... 떠 있는
 • SFS-CP-08
  Sunforson Sunra... 간이 차고
 • SFS-CP-04
  Sunforson Sunra... 간이 차고
 • SFS-CP-09
  Sunforson Sunra... 간이 차고
 • SFS-PR-01 Ti...
  Sunforson Sunra... 기울어진 지붕
 • SFS-GM-01B
  Sunforson Sunra... 바닥
 • SFS-PR-01 Tin...
  Sunforson Sunra... 기울어진 지붕
 • SFS-CP-06
  Sunforson Sunra... 간이 차고
 • SFS-CP-05
  Sunforson Sunra... 간이 차고
 • SFS-BIPV
  Sunforson Sunra... BIPV
 • SFS-CP-07
  Sunforson Sunra... 간이 차고
 • SFS-GM-02
  Sunforson Sunra... 바닥
 • SFS-GM-02A
  Sunforson Sunra... 바닥
 • SFS-GM-01A
  Sunforson Sunra... 바닥
 • SFS-PM-01
  Sunforson Sunra... 바닥
 • SFS-FR-03
  Sunforson Sunra... 평지붕
 • SFS-FR-02
  Sunforson Sunra... 평지붕
 • SFS-FR-01 Flat
  Sunforson Sunra... 평지붕