Large span aluminum rack

Akcome Optronics Science & Technology Co., Ltd. ,
가격:
최저가격 ₩90.8 / Wp
최저가격 ₩59,900 / 2 패널
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Akcome Optronics Science & Technology Co., Ltd. ,로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Solar Panel Mo...

Large Energy Tech Co., Ltd
최저가격 ₩94.5 / Wp
 • 유형: 기울어진 지붕
 • 제품보증연한: 12 년
 • 경사각: 0-60 °
 • 풍하중: 216 km/h
 • 설하중: 1.52 kg/m2

제품특성

모델명
Large span aluminum rack
개요  
유형 바닥
지지대 시스템 배치
패널 지향 수평 방향
일반 사양  
지지물 자재 알루미늄

Akcome Optronics Science & Technology Co., Ltd. ,

Click to show company phone
www.akcome.com
중국
Jintang Rd, Zhangjiagang Economic Development Area, Zhangjiagang, Jiangsu
직원수: 4,500
모회사: Akcome Group
참고: 귀하의 문의가 Akcome Optronics Science & Technology Co., Ltd. ,로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Zhang Dan
Contact Face
Daniel
Contact Face
Zhang Yi'nan

관련된 상품

 • ₩140 / Wp
  Full-aluminum...
  Akcome Optronic... 간이 차고
 • ₩79.4 / Wp
  Cement flat r...
  Akcome Optronic... 평지붕
 • ₩158 / Wp
  Cement flat r...
  Akcome Optronic... 평지붕
 • ₩79.4 / Wp
  Tiled roof ra...
  Akcome Optronic... 기울어진 지붕
 • ₩83.2 / Wp
  Color steel r...
  Akcome Optronic... 기울어진 지붕
 • ₩121 / Wp
  Color steel r...
  Akcome Optronic... 기울어진 지붕
 • ₩98.3 / Wp
  Fishing-light...
  Akcome Optronic... 바닥
 • ₩158 / Wp
  Agricultural ...
  Akcome Optronic... 바닥
 • ₩94.5 / Wp
  All-steel mul...
  Akcome Optronic... 간이 차고
 • ₩75.6 / Wp
  Four-row stee...
  Akcome Optronic... 바닥
 • ₩114 / Wp
  Domestic dual...
  Akcome Optronic... 간이 차고
 • ₩70.6 / Wp
  Hill-mounted ...
  Akcome Optronic... 바닥
 • ₩113 / Wp
  Film module r...
  Akcome Optronic... 바닥
 • ₩83.2 / Wp
  Adjustable al...
  Akcome Optronic... 바닥
 • ₩102 / Wp
  Single-pile r...
  Akcome Optronic... 바닥
 • ₩75.6 / Wp
  Four-row stee...
  Akcome Optronic... 바닥
 • ₩113 / Wp
  Two-line alum...
  Akcome Optronic... 바닥
 • ₩94.5 / Wp
  Four-row alum...
  Akcome Optronic... 바닥