GH-1010A2

Zhejiang Ganghang Solar Technology Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 250 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Ganghang Solar Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩32.4 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1956x992x40 mm
 • 무게: 22.5 kg
 • 셀크기: 156.75×156.75 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 350 Wp
 • Vmpp: 39.1 V
 • Impp: 8.94 A
 • 개방 회로 전압: 47.5 V
 • 단락 전류: 9.38 A
 • 호률: 18.04 %
 • 제품보증연한: 10 년
 • 출력 보증: 10년 동안 90.3% 이상의 효율, 25년 동안 80.7% 이상의 효율

제품특성

모델명
GH-1010A2
보증  
제품보증연한 5 년
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율, 20년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
250 Wp
최대전압(Vmpp)
28.8 V
최대전류(Impp)
8.68 A
개방전압(Voc)
36 V
단락전류(Isc)
10.2 A
출력 허용오차 (+)
+ 3 %
전력 허용차 (-)
- 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1640x990x35 mm
무게 18 kg
셀종류 단결정
셀크기 156×156 mm
설수량 60
유리 유형 강화
유리의 두께 3.2 mm

Zhejiang Ganghang Solar Technology Co., Ltd.

West Xintiandi, Xiacheng Zone, Hangzhou, Zhejiang
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 150-380

유용한 연락처

Contact Face
Maggie

관련된 상품

 • GH0926A8
  Ganghang Solar 단결정
 • CE-370-410HM72
  Centro Energy 단결정
 • GH-0925A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩253 / Wp
  9BB LNSK-330-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • GH-1010A3
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩239 / Wp
  9BBLNSU-400-4...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • GH0926A10
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩243 / Wp
  9BB 166 LNSU-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • GH0924A4
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩304 / Wp
  KuPower CS3K-...
  Nanosun PERC
 • GH-0924A13
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩228 / Wp
  CSUN 9BB 435-...
  Topsky Electron... 단결정
 • GH0924A6
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩242 / Wp
  JAM72S10 390-...
  Topsky Electron... 단결정
 • GH-0927A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩230 / Wp
  CSUN 9BB 400W...
  Topsky Electron... 단결정
 • GH80-100M36
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩250 / Wp
  GPNE-S72/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • GH0924A19
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩264 / Wp
  GPNE-S60/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • GH0926A9
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩246 / Wp
  GPNE-S72/FNH ...
  GPPV New Energy 단결정
 • GH-0926A3
  Ganghang Solar 단결정
 • HTM-TSA-345M2...
  HT Solar 단결정
 • GH0926A12
  Ganghang Solar 단결정
 • HTM-TSB-425M2...
  HT Solar 단결정
 • GH-0924A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩233 / Wp
  JST400-430M(1...
  Just Solar 단결정
 • GH-0924A3
  Ganghang Solar 단결정
 • HTM325-340MH2...
  HT Solar 단결정
 • GH130-160M36
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩273 / Wp
  SR-M660HLP-37...
  Sunrise PERC
 • GH-0924A14
  Ganghang Solar 단결정
 • UZ158MBHC320-...
  UZON Photovolta... PERC, 양면형
 • GH-0925A8
  Ganghang Solar 단결정
 • UZ158MHC400-4...
  UZON Photovolta... 양면형
 • GH0924A2
  Ganghang Solar 단결정
 • UZ158MHC330-3...
  UZON Photovolta... PERC, 양면형
 • GH0924A18
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩279 / Wp
  SDM-370-410
  Sunday Energy 단결정
 • GH180-210M72
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩230 / Wp
  PERC Mono320W...
  Cell Solar PERC
 • GH-0929A3
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩230 / Wp
  PERC Mono 390...
  Cell Solar PERC
 • GH0929A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩236 / Wp
  Full black Mo...
  Cell Solar PERC
 • GH220-250M54
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩341 / Wp
  EVVO - V - Se...
  Evolve Energy G... PERC
 • GH0926A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩292 / Wp
  EWO - IG - Se...
  Evolve Energy G... 다결정
 • GH-0924A8
  Ganghang Solar 단결정
 • DM72-380-395
  Ningbo RayTech ... 단결정
 • GH0924A11
  Ganghang Solar 단결정
 • BPDM72(S)-370...
  Ningbo RayTech ... 단결정
 • GH240-275M60
  Ganghang Solar 단결정
 • BPDM72(S)-385...
  Ningbo RayTech ... 양면형
 • GH1010A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩256 / Wp
  HS144-M 375-4...
  Hershey-Power 단결정
 • GH0924A17
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩292 / Wp
  HCM60X9BB 325...
  DAH Solar 단결정
 • GH280-320M72
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩248 / Wp
  SL60M 270-285W
  Sunlike Solar 단결정
 • GH-0926A5
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩236 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 단결정