Poly Sun-10

Ningbo Xiangshan Solarmax Photo-electric Co., Ltd.
유형: 다결정
공율범위: 10 Wp
지역: 중국 중국

대체 제품

최저가격 ₩308 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1762x983x35 mm
 • 무게: 19.5 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 335 Wp
 • Vmpp: 36.86 V
 • Impp: 9.09 A
 • 개방 회로 전압: 43.98 V
 • 단락 전류: 9.54 A
 • 호률: 19.34 %
 • 제품보증연한: 10 년
 • 출력 보증: 25년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
Sun-10
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
10 Wp
최대전압(Vmpp)
17.5 V
최대전류(Impp)
0.57 A
개방전압(Voc)
21.5 V
단락전류(Isc)
0.65 A
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 356x301x28 mm
무게 1.4 kg
셀종류 다결정

Ningbo Xiangshan Solarmax Photo-electric Co., Ltd.

No.19, Danning Road, Industrial Park, Xiangshan County, Ningbo, Zhejiang, 315700

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 5-180

관련된 상품

 • Poly Sun-5
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩253 / Wp
  HS144-M 375-4...
  Hershey-Power 단결정
 • Mono Sun-5
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩308 / Wp
  HCM60X9BB 325...
  DAH Solar 단결정
 • Mono Sun-10
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩241 / Wp
  SL60M 270-285W
  Sunlike Solar 단결정
 • Poly Sun-15
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩241 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 다결정
 • Mono Sun-15
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩266 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 단결정
 • Poly Sun-20
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩264 / Wp
  BQ-POLY60
  BQ Solartech 다결정
 • Mono Sun-20
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩264 / Wp
  BQ-MONO72
  BQ Solartech 단결정
 • Poly Sun-25
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩264 / Wp
  BQ-MONO60
  BQ Solartech 단결정
 • Mono Sun-25
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩266 / Wp
  【158.7...
  CSG PVTech 단결정
 • Poly Sun 30-35
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩266 / Wp
  【158.7...
  CSG PVTech 단결정
 • Mono Sun 30-35
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • FU300-...
  FuturaSun PERC
 • Poly Sun 40-45
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • FU300-315M
  FuturaSun PERC
 • Mono Sun 40-45
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • FU320-330M Ne...
  FuturaSun PERC
 • Poly Sun 50-55
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩233 / Wp
  M6-375/395
  GS PV 단결정
 • Mono Sun 50-55
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩320 / Wp
  BIFACIAL MDHF...
  Mysolar USA 양면형, PERC
 • Poly Sun-60
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩302 / Wp
  SR-M660HL 9BB...
  Sunrise 단결정
 • Mono Sun 60-65
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩302 / Wp
  SR-M660HL 9BB
  Sunrise 단결정
 • Mono Sun-70
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩302 / Wp
  SR-M672HL 9BB
  Sunrise 단결정
 • Mono Sun-75
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩260 / Wp
  TP370-400W PE...
  Topsky PERC
 • Mono Sun-80
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩233 / Wp
  M6-380/390
  GS PV 단결정
 • Mono Sun-85
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩278 / Wp
  SS-(340~350)-...
  Sunova Solar Te... 다결정
 • Mono Sun-90
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩290 / Wp
  SS-(380~400)-...
  Sunova Solar Te... PERC
 • Mono Sun-100
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩290 / Wp
  SS-(395~410)-...
  Sunova Solar Te... 단결정
 • Poly Sun 150L...
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩253 / Wp
  Poly270-285W
  Powitt Solar 다결정
 • Poly Sun-150S
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩266 / Wp
  Mono355-370W
  Powitt Solar 단결정
 • Mono Sun 150S...
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩278 / Wp
  HC 390-410W M...
  Powitt Solar 단결정
 • Mono Sun 150L...
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩268 / Wp
  SPM6-6...
  SpolarPV 단결정