LE Series

Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 20 ~ 160 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩241 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1966x992x40 mm
 • 무게: 22.6 kg
 • 셀크기: 156.75×156.75 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 375 Wp
 • Vmpp: 40.02 V
 • Impp: 9.37 A
 • 개방 회로 전압: 48.68 V
 • 단락 전류: 9.97 A
 • 호률: 19.23 %
 • 제품보증연한: 25 년
 • 출력 보증: 12년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
LE-20W LE-50W LE-60W LE-90W LE-100W18V LE-100W20V LE-120W LE-160W
보증  
제품보증연한 1 년
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
20 Wp 50 Wp 60 Wp 90 Wp 100 Wp 100 Wp 120 Wp 160 Wp
최대전압(Vmpp)
17.8 V 17.8 V 17.8 V 19.8 V 17.8 V 19.8 V 17.8 V 17.8 V
최대전류(Impp)
1.12 A 2.81 A 3.37 A 4.55 A 5.62 A 5.05 A 6.74 A 8.98 A
개방전압(Voc)
21.3 V 21.3 V 21.3 V 23.4 V 21.3 V 23.4 V 21.3 V 21.3 V
단락전류(Isc)
1.21 A 3.03 A 3.64 A 4.82 A 6.07 A 5.35 A 7.28 A 9.71 A
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
전력 허용차 (-)
- 3 % - 3 % - 3 % - 3 % - 3 % - 3 % - 3 % - 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
열 특성  
작동 온도 범위 -20~75 °C
온도 계수(Pmax) -0.43 %/°C
온도 계수(Voc) -0.34 %/°C
온도 계수(Isc) 0.05 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 200 V
기계적 특성  
셀종류 단결정
설수량 36
정션박스 보호등급 IP 65
PDF  
제품 사양서 다운받기

Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd.

+86 755 29685821
sungoldsolar.com
중국
WenTao Industrial Park, YingRenShi, ShiYan Town, ShenZhen, Guangdong
직원수: 150
참고: 귀하의 문의가 Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Choice Xiao
Contact Face
Choice Xiao
비즈니스 상세 정보
결정실리콘
유형: 유연한
공율범위(Wp): 10-160

관련된 상품

 • LE Series 20-...
  Sungold Solar 단결정
 • BIPV Tiles
  Wuxi EVO New En... 단결정
 • SGP-20W18V-SG...
  Sungold Solar 단결정
 • ₩42.5 / Wp
  MP-150W-160W
  Plus Power 단결정
 • FP 20-60W
  Sungold Solar 단결정
 • ₩221 / Wp
  East Lux-ultr...
  East Lux Energy 단결정
 • SGM-FL-20W/20V
  Sungold Solar 단결정
 • ₩221 / Wp
  East Lux-ultr...
  East Lux Energy 단결정
 • SGLW-E-20-60W
  Sungold Solar 단결정
 • ₩221 / Wp
  East Lux-ultr...
  East Lux Energy 단결정
 • SGM-50W18V-SG...
  Sungold Solar 단결정
 • ₩267 / Wp
  DHM-72X10-520...
  DAH Solar 단결정
 • SGM-FL-40W/22V
  Sungold Solar 단결정
 • ₩237 / Wp
  JST525-650M
  Just Solar 단결정
 • Lucis Series ...
  Sungold Solar 단결정
 • ₩281 / Wp
  JAM72S20 445-...
  Smart Solar Sys... 단결정
 • Lucis Series A
  Sungold Solar 단결정
 • ₩281 / Wp
  JAM60S20 365-...
  Smart Solar Sys... 단결정
 • Lucis Series B
  Sungold Solar 단결정
 • ₩267 / Wp
  HCM60X9 325W-...
  Smart Solar Sys... 단결정
 • SCM-50W20V-SC...
  Sungold Solar 단결정
 • ₩267 / Wp
  Aquama...
  Sunrise 단결정
 • SGM-FL-55W20V
  Sungold Solar 단결정
 • ₩247 / Wp
  DHM-72L9-440-...
  DAH Solar 단결정
 • SGF3 60W-150W...
  Sungold Solar 단결정
 • HiDM CS1H-320...
  K and C Solar PERC
 • SGF2 60W-200W...
  Sungold Solar 단결정
 • ₩230 / Wp
  MSRH-144M-BIF...
  Mario Solar 단결정
 • SGM-FL-65W/22V
  Sungold Solar 단결정
 • ₩302 / Wp
  JHM4/72BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • LVP Series 80...
  Sungold Solar 단결정
 • ₩285 / Wp
  JHM3/72BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • SGLW-E-80-160W
  Sungold Solar 단결정
 • ₩305 / Wp
  JHM4/60BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • FP 80-160W
  Sungold Solar 단결정
 • ₩258 / Wp
  ASP HM6L-72 S...
  Alpha Solar Pla... 단결정
 • SGLW-E-100W/1...
  Sungold Solar 단결정
 • ₩291 / Wp
  ECO-315-330M-...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • SGM-FL-115W/2...
  Sungold Solar 단결정
 • ₩301 / Wp
  ECO-355-375M-...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • SGM-FL-130W/2...
  Sungold Solar 단결정
 • ₩307 / Wp
  (Shingled) EC...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • SGM-FL-145W/2...
  Sungold Solar 단결정
 • ₩307 / Wp
  AXIpremium XX...
  AXITEC 단결정
 • SGLW-E-160W/1...
  Sungold Solar 단결정
 • ₩307 / Wp
  AXIpremium XL...
  AXITEC 단결정