Poly 3-30

CNBM International Corporation
유형: 다결정
공율범위: 3 ~ 30 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 CNBM International Corporation로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩221 / Wp
 • 셀종류: 다결정
 • 모듈 외형: 1956x992x40 mm
 • 무게: 20.8 kg
 • 셀크기: 156.75×156.75 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 310 Wp
 • Vmpp: 36.9 V
 • Impp: 8.4 A
 • 개방 회로 전압: 45.2 V
 • 단락 전류: 9.09 A
 • 호률: 16 %
 • 제품보증연한: 10 년
 • 출력 보증: 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80.7% 이상의 효율

제품특성

모델명
P3 P5 P10 P20 P30
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
3 Wp 5 Wp 10 Wp 20 Wp 30 Wp
최대전압(Vmpp)
9.5 V 9.6 V 17.2 V 17.2 V 17.2 V
최대전류(Impp)
0.32 A 0.52 A 0.58 A 1.16 A 1.74 A
개방전압(Voc)
12 V 12.1 V 21.8 V 21.8 V 21.8 V
단락전류(Isc)
0.35 A 0.58 A 0.65 A 1.29 A 1.94 A
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
셀종류 다결정

CNBM International Corporation

17th Floor, No.4 Building, Zhuyu Business Center, Shouti South Road, Haidian District, Beijing 100048
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 3-310

유용한 연락처

Contact Face
Adeline

관련된 상품

 • Mono 10-50
  CNBM solar 단결정
 • ₩215 / Wp
  JST430-455M(1...
  Just Solar 단결정
 • Poly 45-75
  CNBM solar 다결정
 • HiKu CS3L-350...
  Nanosun PERC
 • Mono 60-85
  CNBM solar 단결정
 • KuPower CS3K-...
  Nanosun PERC
 • Poly 85-130
  CNBM solar 다결정
 • ₩245 / Wp
  ASP HM6-72 Se...
  Alpha Solar Pla... 단결정
 • Mono 90-130
  CNBM solar 단결정
 • ₩211 / Wp
  ASP P6-72 Ser...
  Alpha Solar Pla... 다결정
 • Poly 175-195
  CNBM solar 다결정
 • ₩241 / Wp
  ASP M6-72 Ser...
  Alpha Solar Pla... 단결정
 • Mono 185-205
  CNBM solar 단결정
 • RS440-460S7-1...
  Jiangsu Runda PV 단결정
 • Poly 200-215
  CNBM solar 다결정
 • ₩230 / Wp
  JAM 325W-340W...
  Topsky Electron... 단결정
 • Poly 260-280
  CNBM solar 다결정
 • CE-370-410HM72
  Centro Energy 단결정
 • Mono 275-300
  CNBM solar 단결정
 • ₩248 / Wp
  9BB 166 LNSK-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • Poly 310-335
  CNBM solar 다결정
 • ₩237 / Wp
  9BB 166 LNSK-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • Mono 330-360
  CNBM solar 단결정
 • ₩235 / Wp
  9BB 166 LNSU-...
  Luxen Solar Ene... 단결정