SL220-20M 305-320

Jiangsu SunLink PV Technology Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 305 ~ 320 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu SunLink PV Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩208 / Wp
 • 셀종류: 다결정
 • 모듈 외형: 1956x992x40 mm
 • 무게: 23 kg
 • 셀크기: 156×156 mm
 • 유리의 두께: --
 • Pmax: 315 Wp
 • Vmpp: 38.61 V
 • Impp: 8.16 A
 • 개방 회로 전압: 45.45 V
 • 단락 전류: 8.67 A
 • 호률: 16.28 %
 • 제품보증연한: 12 년
 • 출력 보증: 12년 동안 90.2% 이상의 효율, 30년 동안 80.7% 이상의 효율

제품특성

모델명
SL220-20M305 SL220-20M310 SL220-20M315 SL220-20M320
보증  
제품보증연한 12 년
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
305 Wp 310 Wp 315 Wp 320 Wp
최대전압(Vmpp)
32.7 V 32.9 V 33.1 V 33.3 V
최대전류(Impp)
9.33 A 9.42 A 9.52 A 9.61 A
개방전압(Voc)
39.3 V 39.5 V 39.7 V 39.9 V
단락전류(Isc)
9.86 A 9.96 A 10.06 A 10.16 A
모듈 호률
18.6 % 18.9 % 19.2 % 19.6 %
출력 허용오차 (+)
+ 1.5 % + 1.5 % + 1.5 % + 1.5 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
최대출력(Pmax)
222 Wp 226 Wp 230 Wp 233 Wp
최대전압(Vmpp)
30.6 V 30.7 V 30.8 V 30.9 V
최대전류(Impp)
7.27 A 7.36 A 7.45 A 7.55 A
개방전압(Voc)
35.5 V 35.6 V 35.7 V 35.8 V
단락전류(Isc)
7.98 A 8.09 A 8.19 A 8.3 A
온도
45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
온도 계수(Pmax) -0.45 %/°C
온도 계수(Voc) -0.35 %/°C
온도 계수(Isc) 0.055 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1500 V
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1650x992x35 mm
무게 18 kg
셀종류 단결정
설수량 60
유리 유형 강화
유리의 두께 3.2 mm
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
바이패스 다이오드 수 3
정션박스 보호등급 IP 67
커넥터 유형 MC4
커넥터 케이블 길이 900 mm
PDF  
제품 사양서 다운받기

Jiangsu SunLink PV Technology Co., Ltd.

Nanyuan Road, Economic Development Zone, Zhangjiagang, Jiangsu
직원수: 500
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/2016: 500 MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 5-420

유용한 연락처

Contact Face
Ms Wang
Contact Face
Holley Wang

관련된 상품

 • ₩367 / Wp
  SL80-12M
  SunLink PV 단결정
 • ₩249 / Wp
  SKT310-320M6-...
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩306 / Wp
  SL120-12
  SunLink PV 다결정
 • CE-370-410HM72
  Centro Energy 단결정
 • ₩306 / Wp
  SL130-12
  SunLink PV 다결정
 • ₩249 / Wp
  9BB LNSK-330-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • ₩306 / Wp
  SL110-12P
  SunLink PV 다결정
 • ₩236 / Wp
  9BBLNSU-400-4...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • ₩367 / Wp
  SL110-12M
  SunLink PV 단결정
 • ₩240 / Wp
  9BB 166 LNSU-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • ₩367 / Wp
  SL150-12
  SunLink PV 다결정
 • ₩306 / Wp
  KuPower CS3K-...
  Nanosun PERC
 • ₩367 / Wp
  SL180-24M
  SunLink PV 단결정
 • ₩225 / Wp
  CSUN 9BB 435-...
  Topsky Electron... 단결정
 • ₩367 / Wp
  SL200-12
  SunLink PV 단결정
 • ₩238 / Wp
  JAM72S10 390-...
  Topsky Electron... 단결정
 • ₩245 / Wp
  SL200-18P
  SunLink PV 다결정
 • ₩226 / Wp
  CSUN 9BB 400W...
  Topsky Electron... 단결정
 • ₩294 / Wp
  SL200-18M
  SunLink PV 단결정
 • ₩252 / Wp
  GPNE-S72/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • ₩367 / Wp
  SL240-32M
  SunLink PV 단결정
 • ₩265 / Wp
  GPNE-S60/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • ₩367 / Wp
  SL220-20M
  SunLink PV 단결정
 • ₩248 / Wp
  GPNE-S72/FNH ...
  GPPV New Energy 단결정
 • ₩306 / Wp
  SL250-24
  SunLink PV 다결정
 • HTM-TSA-345M2...
  HT Solar 단결정
 • ₩245 / Wp
  SL220-20P 255...
  SunLink PV 다결정
 • HTM-TSB-425M2...
  HT Solar 단결정
 • ₩245 / Wp
  SL220-20P
  SunLink PV 다결정
 • ₩230 / Wp
  JST400-430M(1...
  Just Solar 단결정
 • ₩306 / Wp
  SL220-20M 265...
  SunLink PV 단결정
 • HTM325-340MH2...
  HT Solar 단결정
 • ₩245 / Wp
  SL220-20P 275...
  SunLink PV 다결정
 • ₩299 / Wp
  SR-M660HLP-37...
  Sunrise PERC
 • ₩306 / Wp
  SL280-24M
  SunLink PV 단결정
 • UZ158MBHC320-...
  UZON Photovolta... PERC, 양면형
 • ₩245 / Wp
  SL280-24P
  SunLink PV 다결정
 • UZ158MHC400-4...
  UZON Photovolta... 양면형
 • ₩-917 / Wp
  SL220-20M 300...
  SunLink PV 단결정
 • UZ158MHC330-3...
  UZON Photovolta... PERC, 양면형
 • ₩269 / Wp
  SL280-24M 360...
  SunLink PV 단결정
 • ₩275 / Wp
  SDM-370-410
  Sunday Energy 단결정
 • ₩245 / Wp
  SL280-24P 330...
  SunLink PV 다결정
 • ₩224 / Wp
  PERC Mono320W...
  Cell Solar PERC
 • SL280-24M 365...
  SunLink PV 단결정
 • ₩226 / Wp
  PERC Mono 390...
  Cell Solar PERC