MD-HSM120.568-5-01

Ningbo Yinzhou Made Solar Technology Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 1.6 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Ningbo Yinzhou Made Solar Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩285 / Wp
 • 셀종류: 다결정
 • 모듈 외형: 1956x992x40 mm
 • 무게: 23.5 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 310 Wp
 • Vmpp: 36.7 V
 • Impp: 8.45 A
 • 개방 회로 전압: 45.31 V
 • 단락 전류: 9 A
 • 호률: 15.9 %
 • 제품보증연한: 10 년
 • 출력 보증: 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80.2% 이상의 효율

제품특성

모델명
MD-HSM120.568-5-01
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
1.6 Wp
최대전압(Vmpp)
5.5 V
최대전류(Impp)
0.3 A
개방전압(Voc)
6.3 V
단락전류(Isc)
0.327 A
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 120.5x68x2 mm
무게 0.025 kg
셀종류 단결정
설수량 10
봉합재 ETFE

Ningbo Yinzhou Made Solar Technology Co., Ltd.

No. 669, Jinyuan Road, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정
공율범위(Wp): 0.3-100

유용한 연락처

Contact Face
Eric

관련된 상품

 • ₩253 / Wp
  9BB LNSK-330-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • ₩239 / Wp
  9BBLNSU-400-4...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • ₩243 / Wp
  9BB 166 LNSU-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • ₩304 / Wp
  KuPower CS3K-...
  Nanosun PERC
 • ₩228 / Wp
  CSUN 9BB 435-...
  Topsky Electron... 단결정
 • ₩242 / Wp
  JAM72S10 390-...
  Topsky Electron... 단결정
 • ₩230 / Wp
  CSUN 9BB 400W...
  Topsky Electron... 단결정
 • ₩250 / Wp
  GPNE-S72/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • ₩264 / Wp
  GPNE-S60/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • ₩246 / Wp
  GPNE-S72/FNH ...
  GPPV New Energy 단결정
 • HTM-TSA-345M2...
  HT Solar 단결정
 • HTM-TSB-425M2...
  HT Solar 단결정
 • ₩233 / Wp
  JST400-430M(1...
  Just Solar 단결정
 • HTM325-340MH2...
  HT Solar 단결정
 • ₩273 / Wp
  SR-M660HLP-37...
  Sunrise PERC
 • UZ158MBHC320-...
  UZON Photovolta... PERC, 양면형
 • UZ158MHC400-4...
  UZON Photovolta... 양면형
 • UZ158MHC330-3...
  UZON Photovolta... PERC, 양면형
 • ₩279 / Wp
  SDM-370-410
  Sunday Energy 단결정
 • ₩230 / Wp
  PERC Mono320W...
  Cell Solar PERC