SZGD080-36P

SZGD080-36P

Ningbo Yongjiang Shenzhou Photovoltaic Co., Ltd.
유형: 다결정
공율범위: 80 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Ningbo Yongjiang Shenzhou Photovoltaic Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩232 / Wp
 • 셀종류: PERC
 • 모듈 외형: 2115x1052x40 mm
 • 무게: 24 kg
 • 셀크기: 166×166 mm
 • 유리의 두께: --
 • Pmax: 430 Wp
 • Vmpp: 40.61 V
 • Impp: 10.59 A
 • 개방 회로 전압: 49.22 V
 • 단락 전류: 11.22 A
 • 호률: 19.32 %
 • 제품보증연한: 12 년
 • 출력 보증: 12년 동안 90.2% 이상의 효율, 30년 동안 80.7% 이상의 효율

제품특성

모델명
SZGD080-36P
보증  
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
80 Wp
최대전압(Vmpp)
17.6 V
최대전류(Impp)
4.55 A
개방전압(Voc)
19.8 V
단락전류(Isc)
5.02 A
모듈 호률
13.3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 900x670x25 mm
셀종류 다결정
설수량 36
바이패스 다이오드 수 2

Ningbo Yongjiang Shenzhou Photovoltaic Co., Ltd.

+86 574 86696686
www.nbszgd.com
중국
266 Xingzhuang Road, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang
직원수: 150
참고: 귀하의 문의가 Ningbo Yongjiang Shenzhou Photovoltaic Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 0.8-280
비즈니스 상세 정보
결정실리콘
유형: 단결정, 다결정
공율범위(Wp): 0.8-280

관련된 상품

 • SZGD6030-1M
  SZGD 단결정
 • ₩221 / Wp
  East Lux-ultr...
  East Lux Energy 단결정
 • SZGD5555-4P
  SZGD 다결정
 • ₩221 / Wp
  East Lux-ultr...
  East Lux Energy 단결정
 • SZGD5060-5P
  SZGD 다결정
 • ₩221 / Wp
  East Lux-ultr...
  East Lux Energy 단결정
 • SZGD8553-12P
  SZGD 다결정
 • ₩267 / Wp
  DHM-72X10-520...
  DAH Solar 단결정
 • SZGD6060-4P
  SZGD 다결정
 • ₩237 / Wp
  JST525-650M
  Just Solar 단결정
 • SZGD8045-8P
  SZGD 다결정
 • JAM72S20 445-...
  Smart Solar Sys... 단결정
 • SZGD7060-8P
  SZGD 다결정
 • JAM60S20 365-...
  Smart Solar Sys... 단결정
 • SZGDDIA114-7M
  SZGD 단결정
 • HCM60X9 325W-...
  Smart Solar Sys... 단결정
 • SZGD14568-10P
  SZGD 다결정
 • ₩267 / Wp
  Aquama...
  Sunrise 단결정
 • SZGD12075-5P
  SZGD 다결정
 • ₩247 / Wp
  DHM-72L9-440-...
  DAH Solar 단결정
 • SZGD12090-8P
  SZGD 다결정
 • HiDM CS1H-320...
  K and C Solar PERC
 • SZGD15558-6P
  SZGD 다결정
 • ₩230 / Wp
  MSRH-144M-BIF...
  Mario Solar 단결정
 • SZGD14370-8M
  SZGD 단결정
 • ₩301 / Wp
  JHM4/72BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • SZGD21664-36P
  SZGD 다결정
 • ₩284 / Wp
  JHM3/72BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • SZGD120120-12P
  SZGD 다결정
 • ₩304 / Wp
  JHM4/60BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • SZGD130115-4P
  SZGD 다결정
 • ₩258 / Wp
  ASP HM6L-72 S...
  Alpha Solar Pla... 단결정
 • SZGD17094-12P
  SZGD 다결정
 • ₩291 / Wp
  ECO-315-330M-...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • SZGD105-18P
  SZGD 다결정
 • ₩300 / Wp
  ECO-355-375M-...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • SZGDDIA196-18P
  SZGD 다결정
 • ₩307 / Wp
  (Shingled) EC...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • SZGD155115-12P
  SZGD 다결정
 • ₩307 / Wp
  AXIpremium XX...
  AXITEC 단결정
 • SZGD155115-16P
  SZGD 다결정
 • ₩307 / Wp
  AXIpremium XL...
  AXITEC 단결정
 • SZGD27575-9P
  SZGD 다결정
 • ₩307 / Wp
  AXIpremium XL...
  AXITEC 단결정
 • SZGD230163-36P
  SZGD 다결정
 • ₩232 / Wp
  TPL M-144HC S...
  TPL Solar PERC
 • SZGD165120-12P
  SZGD 다결정
 • UL-435-445M-1...
  Ulica Solar 단결정
 • SZGD003-18M
  SZGD 단결정
 • UL-365-375-12...
  Ulica Solar 단결정
 • SZGD250140-18P
  SZGD 다결정
 • Mono-380W
  Huicheng Energy 단결정
 • SZGD215175-18P
  SZGD 다결정
 • ₩248 / Wp
  Tiger Mono-fa...
  Topsky Electron... 단결정
 • SZGDDIA297-26M
  SZGD 단결정
 • ₩241 / Wp
  LR4-72HPH 425...
  Topsky Electron... PERC
 • SZGD05-18P
  SZGD 다결정
 • ₩243 / Wp
  JAM72S10 390-...
  Topsky Electron... PERC
 • SZGD5.2-4P
  SZGD 다결정
 • ₩261 / Wp
  JS Half-Cut P...
  JS Solar 다결정
 • SZGD345164-18P
  SZGD 다결정
 • ₩264 / Wp
  JS Half-Cut M...
  JS Solar 단결정
 • SZGD306235-36P
  SZGD 다결정
 • ₩226 / Wp
  HS144-M 420-4...
  Hershey-Power 단결정
 • SZGD08-20M
  SZGD 단결정
 • ₩254 / Wp
  SR-325-340-12...
  Betop (EU) Tech 단결정
 • SZGD09M-12
  SZGD 단결정
 • ₩254 / Wp
  SR-355-370-12...
  Betop (EU) Tech 단결정
 • SZGD010-36P
  SZGD 다결정
 • ₩254 / Wp
  SR-435-450W-1...
  Betop (EU) Tech 단결정
 • SZGD012-36P
  SZGD 다결정
 • ₩237 / Wp
  JST430-455M(1...
  Just Solar 단결정
 • SZGD015-36P
  SZGD 다결정
 • ₩273 / Wp
  HiKu CS3L-350...
  Nanosun PERC
 • SZGD020-36P
  SZGD 다결정
 • ₩271 / Wp
  LR4-60HPH 350...
  Nanosun PERC
 • SZGD025-36P
  SZGD 다결정
 • ₩211 / Wp
  ASP P6-72 Ser...
  Alpha Solar Pla... 다결정
 • SZGD028-36M
  SZGD 단결정
 • ₩240 / Wp
  ASP M6-72 Ser...
  Alpha Solar Pla... 단결정
 • SZGD030-36P
  SZGD 다결정
 • CE-390-410HM72
  Centro Energy 단결정
 • SZGD30M-12
  SZGD 단결정
 • ₩229 / Wp
  9BB 166 LNSK-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • SZGD035-36P
  SZGD 다결정
 • ₩219 / Wp
  9BB 166 LNSK-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • SZGD040-36P
  SZGD 다결정
 • ₩216 / Wp
  9BB 166 LNSU-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • SZGD045-36P
  SZGD 다결정
 • ₩251 / Wp
  GPNE-S72/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • SZGD050-36P
  SZGD 다결정
 • ₩251 / Wp
  GPNE-S60/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • SZGD055-36P
  SZGD 다결정
 • ₩256 / Wp
  GPNE-S72/FNH ...
  GPPV New Energy 단결정
 • SZGD055M-12
  SZGD 단결정
 • ₩232 / Wp
  JST400-430M(1...
  Just Solar 단결정
 • SZGD060-36P
  SZGD 다결정
 • ₩226 / Wp
  UZ158MBHC320-...
  UZON PV PERC, 양면형
 • SZGD065-36P
  SZGD 다결정
 • ₩213 / Wp
  UZ158MHC400-4...
  UZON PV 양면형
 • SZGD070-36P
  SZGD 다결정
 • ₩213 / Wp
  UZ158MHC330-3...
  UZON PV PERC, 양면형
 • SZGD075-36P
  SZGD 다결정
 • ₩248 / Wp
  SDM-370-410
  Sunday Energy 단결정
 • SZGD80M-12
  SZGD 단결정
 • ₩186 / Wp
  PERC Mono 320...
  Cell Solar PERC
 • SZGD085-36P
  SZGD 다결정
 • ₩186 / Wp
  PERC Mono 390...
  Cell Solar PERC
 • SZGD090-36P
  SZGD 다결정
 • ₩199 / Wp
  Full Black/Bl...
  Cell Solar PERC
 • SZGD095-36P
  SZGD 다결정
 • DM72-380-395
  RayTech New Ene... 단결정
 • SZGD100-36P
  SZGD 다결정
 • BPDM72(S)-370...
  RayTech New Ene... 단결정
 • SZGD100P-12
  SZGD 다결정
 • BPDM72(S)-385...
  RayTech New Ene... 양면형
 • SZGD140-72M
  SZGD 단결정
 • ₩193 / Wp
  HS72-M 375-43...
  Hershey-Power 단결정
 • SZGD160-72M
  SZGD 단결정
 • ₩204 / Wp
  SL60M 270-285W
  Sunlike Solar 단결정
 • SZGD200-72M
  SZGD 단결정
 • ₩210 / Wp
  【158.7...
  CSG PVTech 단결정
 • SZGD210-72M
  SZGD 단결정
 • ₩210 / Wp
  【158.7...
  CSG PVTech 단결정
 • SZGD210-72P
  SZGD 다결정
 • FU300-...
  FuturaSun PERC
 • SZGD230-96M
  SZGD 단결정
 • FU350-360 M Z...
  FuturaSun 단결정
 • SZGD230M-36
  SZGD 단결정
 • FU320-330M Ne...
  FuturaSun PERC
 • SZGD250-36P
  SZGD 다결정
 • ₩271 / Wp
  Super Shingle...
  Mysolar USA PERC
 • SZGD270P-36
  SZGD 다결정
 • ₩267 / Wp
  Power ...
  Sunrise 단결정
 • SZGD280-72P
  SZGD 다결정
 • SS-(345~350)-...
  Sunova Solar Te... PERC
 • SZGD280-72M
  SZGD 단결정
 • SS-(430~450)-...
  Sunova Solar Te... PERC