BEC-301

Hangzhou First PV Material Co., Ltd.
층: Coating / PET / Coating
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Hangzhou First PV Material Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Solmate® TPT

Taiflex Scientific
 • 층: Tedlar(PVF) / PET / Tedlar(PVF)
 • 총 두께: 350±35 µm
 • 인장강도 (MD): --
 • 열 수축률 (MD):
 • 열 수축률 (TD):
 • 신장율 (길이/MD): --
 • 신장율 (폭 (가로)): --
 • 내부 층 필 강도: ≥4 N/cm
 • 벗김 강도 (EVA - 백시트): ≥40 N/cm
 • 인장강도 (폭 (가로)): --
 • 부분 방전 전압: ≥1010 VDC
 • 항복전압: 20 kV
 • MVTR: 3 g/m2하루 당
 • 폭:
 • 무게:

제품특성

제품특성  
외부층(공기) Coating
외부층 두께 15 µm
중간층 1 PET
중간층 1 두께 250 µm
내부 층 Coating
내부 층 두께 15 µm
총 두께 280 µm
외부층 색상(공기) 흰색
내부 층 색상 흰색
안정성능  
벗김 강도 (EVA - 백시트) ≥100 N/cm
광열특성  
부분 방전 전압 ≥1000 VDC

Hangzhou First PV Material Co., Ltd.

No.407 Xishu Street, Lin'an, Zhejiang
직원수: 800
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Kevin

관련된 상품

 • BEC-301C
  Hangzhou First ... Coating / PET / Coating
 • ₩5,520 / m2
  HF-300
  UMTechnologies Coating / PET / Coating
 • BEC-301D
  Hangzhou First ... Coating / PET / Coating
 • Solmate...
  Taiflex Scienti... Tedlar(PVF) / PET / Tedlar(PVF)
 • BEC-303
  Hangzhou First ... Coating / PET / PVDF
 • Solmate...
  Taiflex Scienti... Polyolefin / PET / Tedlar(PVF)
 • BEF-302
  Hangzhou First ... PVDF / PET / PVDF
 • ₩3,990 / m2
  TPEw
  Lucky Film Tedlar(PVF) / PET / PE
 • BEF-402
  Hangzhou First ... Coating / PET / Coating
 • ₩5,440 / m2
  FPE-350CH
  Lucky Film ETFE / PET / PE
 • BEC-301T
  Hangzhou First ... Coating / PET / Coating
 • BEC-201
  Hangzhou First ... Coating / PET / Coating
 • BEC-201D
  Hangzhou First ... Coating / PET / Coating
 • BEC-201T
  Hangzhou First ... Coating / PET / Coating
 • BEVA-201
  Hangzhou First ... EVA / Coating / PET / Coating
 • BEVA-201D
  Hangzhou First ... EVA / Coating / PET / Coating
 • BEVA-201T
  Hangzhou First ... EVA / Coating / PET / Coating
 • BEC-301B
  Hangzhou First ... Coating / PET / Coating