black back sheet TPT

Zhejiang Jingmao Technology Co., Ltd.
층: FFC / PET / FFC
지역: 중국 대륙 중국 대륙
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Jingmao Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Solmate® TPT

Taiflex Scientific
 • 층: Tedlar(PVF) / PET / Tedlar(PVF)
 • 총 두께: 350±35 µm
 • 인장강도 (MD): --
 • 열 수축률 (MD):
 • 열 수축률 (TD):
 • 신장율 (길이/MD): --
 • 신장율 (폭 (가로)): --
 • 내부 층 필 강도: ≥4 N/cm
 • 벗김 강도 (EVA - 백시트): ≥40 N/cm
 • 인장강도 (폭 (가로)): --
 • 부분 방전 전압: ≥1010 VDC
 • 항복전압: 20 kV
 • MVTR: 3 g/m2하루 당
 • 폭:
 • 무게:

제품특성

제품특성  
외부층(공기) FFC
외부층 두께 10 µm
중간층 1 PET
중간층 1 두께 260 µm
내부 층 FFC
내부 층 두께 10 µm
총 두께 280±4 µm
1200 mm
무게 400 g/m2
외부층 색상(공기) 검은색
내부 층 색상 검은색
안정성능  
인장강도 (길이/MD) 145 Mpa
인장강도 (폭 (가로)) 128 Mpa
신장율 (길이/MD) 125 %
신장율 (폭 (가로)) 118 %
내부 층 필 강도 ≥5 N/cm
벗김 강도 (EVA - 백시트) ≥70 N/cm
열 수축률 (길이/MD) ≤0.85 %
열 수축률 (폭 (가로)) ≤0.48 %
수증기 전송률 ≤1.78 g/m2하루 당
광열특성  
부분 방전 전압 ≥1000 VDC
항복전압 ≥20 kV
PDF  
제품 사양서 다운받기

Zhejiang Jingmao Technology Co., Ltd.

Dashanxi Village, Anchang Town, Keqiao District, Shaoxing, Zhejiang
직원수: 150
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Jackson Zhao

관련된 상품

 • PPF 1500V JM32
  Jingmao Technol... PET / PET / FFC
 • ₩5,390 / m2
  HF-300
  UMTechnologies Coating / PET / Coating
 • KPE 1500V JING...
  Jingmao Technol... PVDF / PET / PEVA
 • Solmate...
  Taiflex Scienti... Tedlar(PVF) / PET / Tedlar(PVF)
 • KPF 1500V back...
  Jingmao Technol... PVDF / PET / FFC
 • Solmate...
  Taiflex Scienti... Polyolefin / PET / Tedlar(PVF)
 • KPE 1000V Jing...
  Jingmao Technol... PVDF / PET / PEVA
 • ₩3,940 / m2
  TPEw
  Lucky Film Tedlar(PVF) / PET / PE
 • PPE 1500V Jing...
  Jingmao Technol... Polyester / PET / PEVA
 • ₩5,380 / m2
  FPE-350CH
  Lucky Film ETFE / PET / PE
 • KPK 1500V Jing...
  Jingmao Technol... PVDF / PET / PVDF
 • KPF Backsheet ...
  Jingmao Technol... PVDF / PET / Coating
 • EPE Isolation ...
  Jingmao Technol... PEVA / PET / PEVA
 • FPF 1000V Jing...
  Jingmao Technol... FFC / PET / FFC
 • Transparent 15...
  Jingmao Technol... PVDF / PET / PVDF