FEM5-2BB

FEM5-2BB

Nanjing First Energy Co., Ltd.
셀종류: 단결정
공율범위: 2.63~2.91 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Nanjing First Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

182M-10D5

Xiangyu New Energy
 • 최대출력: 8.42 W
 • 셀종류: 양면형
 • 치수: 182x182 mm
 • 대각선: 247.28±0.5 mm
 • 셀 두께: 140 µm

제품특성

모델명
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
제품특성  
솔라셀 기술 단결정
치수 125×125 mm
셀 두께 200 ± 30 µm
앞면 (-)  
모선수 2
바스바 너비 1.5 mm
바스바 원료 실버
반사방지막 질화규소
뒷면 (+)  
납땜 패드수 2
납땜 패드 너비 2 mm
납땜 패드 원료 실버
뒷면 전장 (BSF) 알루미늄
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
2.63 W 2.66 W 2.7 W 2.73 W 2.76 W 2.79 W 2.82 W 2.85 W 2.88 W 2.91 W
최대전압 (Vmpp)
0.514 V 0.518 V 0.524 V 0.527 V 0.529 V 0.53 V 0.532 V 0.534 V 0.538 V 0.542 V
최대전류 (Impp)
5.117 A 5.135 A 5.153 A 5.18 A 5.217 A 5.264 A 5.301 A 5.337 A 5.353 A 5.369 A
개방전압 (Voc)
0.624 V 0.625 V 0.626 V 0.627 V 0.628 V 0.629 V 0.63 V 0.631 V 0.632 V 0.633 V
단락전류 (Isc)
5.574 A 5.581 A 5.597 A 5.632 A 5.647 A 5.664 A 5.682 A 5.689 A 5.691 A 5.705 A
셀 효율
17-17.2 % 17.2-17.4 % 17.4-17.6 % 17.6-17.8 % 17.8-18 % 18-18.2 % 18.2-18.4 % 18.4-18.6 % 18.6-18.8 % 18.8-19 %
충전율 (FF)
75.61 % 76.26 % 77.06 % 77.31 % 77.83 % 78.31 % 78.78 % 79.39 % 80.07 % 80.58 %
열 특성  
온도 계수(Pmax) 0.37 %/˚C
온도 계수(Voc) 0.241 %/˚C
온도 계수(Isc) 0.033 %/˚C
강도 의존성
강도
개방 회로 전압
Vmpp
1000 W/m2
1
--
900 W/m2
0.994
--
500 W/m2
0.989
--
300 W/m2
0.946
--
200 W/m2
0.929
--
PDF  
제품 사양서 다운받기

Nanjing First Energy Co., Ltd.

Click to show company phone
www.firstenergy.cn
중국
Dongyang Community, Hushu Street, Jiangning, Nanjing, Jiangsu, 211121
참고: 귀하의 문의가 Nanjing First Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • FEP6-3BB
  First Energy 다결정
 • TS182M MONO-C...
  T.S Solar Energy 단결정
 • FEM6-3BB
  First Energy 단결정
 • P-PERC-210-12...
  Solar N Plus PERC
 • FEP6-2BB
  First Energy 다결정
 • P-PERC-182-10...
  Solar N Plus PERC
 • N-TOPCon-182-...
  Solar N Plus TOPCon
 • 157-POLY-5BB-...
  Hershey-Power 다결정
 • ₩180 / Wp
  182-Mono-10BB...
  Hershey-Power 단결정
 • ₩206 / Wp
  182mm Topcon ...
  Zoeast PV TOPCon
 • ₩163 / Wp
  M166 9BB PERC
  Deyu Solar PERC
 • P157 5BB Poly...
  Centro Energy 다결정
 • M158 5BB Mono...
  Centro Energy PERC
 • AV-158.75M
  Allesun New Ene... 단결정
 • AV-157P
  Allesun New Ene... 다결정
 • AV-156.75M
  Allesun New Ene... PERC
 • ₩199 / Wp
  158.75-MONO-5...
  Hershey-Power 단결정
 • ₩170 / Wp
  AL-G1M158.75-...
  Aoli Solar 단결정
 • TS166M-9BB
  T.S Solar Energy PERC
 • ₩176 / Wp
  AL-M2M156.75-...
  Aoli Solar 단결정
 • ₩148 / Wp
  AL-M10M182-10...
  Aoli Solar 단결정
 • ₩195 / Wp
  158.75mm 5BB ...
  Zoeast PV PERC
 • ₩157 / Wp
  158KSMP-05
  Bingo New Energy PERC
 • ₩157 / Wp
  182KBMP-10B13...
  Bingo New Energy PERC