PERC156.75-210-BB5

PERC156.75-210-BB5

Bright Solar Energy Co., Ltd.
셀종류: PERC
공율범위: 5.204~5.375 Wp
지역: 중국 중국

대체 제품

최저가격 ₩211 / Wp
 • 최대출력: 7.59 W
 • 셀종류: 양면형
 • 치수: 182x182 mm
 • 대각선: 247±0.5 mm
 • 셀 두께: 200 µm
 • Pmax: 7.59 W
 • Vmpp: 0.611 V
 • Impp: 12.43 A
 • 개방 회로 전압: 0.688 V
 • 단락 전류: 13.5 A
 • FF: 81.77 %
 • 호률: 23.0-23.1 %
 • 모선수: --
 • 바스바 원료: 실버
 • 납땜 패드수: --
 • 납땜 패드 원료: 실버
 • AR 코팅: 질화규소

제품특성

모델명
5.204 5.228 5.253 5.277 5.302 5.326 5.351 5.375
제품특성  
솔라셀 기술 PERC
치수 156.75×156.75 mm
대각선 210±1 mm
셀 두께 210 ± 20 µm
앞면 (-)  
모선수 5
바스바 너비 0.7 mm
바스바 원료 실버
반사방지막 질화규소
뒷면 (+)  
납땜 패드 너비 1.6 mm
납땜 패드 원료 실버
뒷면 전장 (BSF) 알루미늄
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
5.204 W 5.228 W 5.253 W 5.277 W 5.302 W 5.326 W 5.351 W 5.375 W
최대전압 (Vmpp)
0.56 V 0.563 V 0.564 V 0.565 V 0.566 V 0.567 V 0.568 V 0.569 V
최대전류 (Impp)
9.31 A 9.31 A 9.33 A 9.37 A 9.39 A 9.42 A 9.44 A 9.47 A
개방전압 (Voc)
0.659 V 0.662 V 0.663 V 0.664 V 0.664 V 0.665 V 0.666 V 0.668 V
단락전류 (Isc)
9.79 A 9.84 A 9.84 A 9.88 A 9.89 A 9.9 A 9.93 A 9.95 A
셀 효율
21.3 % 21.4 % 21.5 % 21.6 % 21.7 % 21.8 % 21.9 % 22 %
충전율 (FF)
80.9 % 80.5 % 80.7 % 80.7 % 81 % 81.1 % 81.1 % 81 %
열 특성  
온도 계수(Pmax) -0.45 %/˚C
온도 계수(Voc) -0.2 %/˚C
온도 계수(Isc) 0.02 %/˚C
PDF  
제품 사양서 다운받기

Bright Solar Energy Co., Ltd.

+86 573 88689666
www.brightpv.com
중국
Industrial Park of Heshan Town, Tongxiang, Zhejiang
직원수: 400

유용한 연락처

Contact Face
Sales
Contact Face
huiguo.zhang

관련된 상품

 • BSE-M156.75-2...
  Bright Solar En... 단결정
 • M156.75-210 B...
  Bright Solar En... 단결정
 • M157.4-210 BB5
  Bright Solar En... 단결정
 • PERC156.75-21...
  Bright Solar En... PERC
 • PERC156.75-21...
  Bright Solar En... PERC
 • BSE-P156.75-B...
  Bright Solar En... 다결정
 • BSE-P157-BB5
  Bright Solar En... 다결정
 • BSE-P157-BB9
  Bright Solar En... 다결정
 • BSE-P157-BB12
  Bright Solar En... 다결정