ANORA 50-P

Navitas Green Solutions Pvt. Ltd.
유형: 다결정
공율범위: 50 ~ 55 Wp
지역: 인도 인도
참고: 귀하의 문의가 Navitas Green Solutions Pvt. Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩224 / Wp
 • 셀종류: PERC
 • 모듈 외형: 1675x992x35 mm
 • 무게: 18.68 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 320 Wp
 • Vmpp: 33.69 V
 • Impp: 9.55 A
 • 개방 회로 전압: 40.72 V
 • 단락 전류: 9.98 A
 • 호률: 19.2 %
 • 제품보증연한: 15 년
 • 출력 보증: 12년 동안 90% 이상의 효율, 30년 동안 83.1% 이상의 효율

제품특성

모델명
50 55
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
50 Wp 55 Wp
최대전압(Vmpp)
17.89 V 18.28 V
최대전류(Impp)
2.8 A 3.01 A
개방전압(Voc)
21.77 V 22.04 V
단락전류(Isc)
3.04 A 3.28 A
모듈 호률
13.55 % 14.7 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 665x555x34 mm
무게 4.6 kg
셀종류 다결정
설수량 36
바이패스 다이오드 수 2
인증
PDF  
제품 사양서 다운받기

Navitas Green Solutions Pvt. Ltd.

Plot no B20/3, Road No 13/14, Hojiwala Industrial Estate, Sachin Palsana Highway, Surat 394230
직원수: 150
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/2016: 31 MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 3-330

유용한 연락처

Contact Face
Vineet Mittal
Contact Face
Harish Patil
Contact Face
Pradyumna Dwivedi
Contact Face
raghu ram

관련된 상품

 • Sapphire Poly...
  Navitas Solar 다결정
 • CE-370-410HM72
  Centro Energy 단결정
 • Sapphire Mono...
  Navitas Solar 단결정
 • ₩249 / Wp
  9BB LNSK-330-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • ANORA 12-P
  Navitas Solar 다결정
 • ₩236 / Wp
  9BBLNSU-400-4...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • ANORA 20-P
  Navitas Solar 다결정
 • ₩240 / Wp
  9BB 166 LNSU-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • ANORA 30-P
  Navitas Solar 다결정
 • ₩306 / Wp
  KuPower CS3K-...
  Nanosun PERC
 • ANORA 40-P
  Navitas Solar 다결정
 • ₩225 / Wp
  CSUN 9BB 435-...
  Topsky Electron... 단결정
 • ANORA 60-P
  Navitas Solar 다결정
 • ₩238 / Wp
  JAM72S10 390-...
  Topsky Electron... 단결정
 • ANORA 80-P
  Navitas Solar 다결정
 • ₩226 / Wp
  CSUN 9BB 400W...
  Topsky Electron... 단결정
 • ANORA 110-P
  Navitas Solar 다결정
 • ₩252 / Wp
  GPNE-S72/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • ANORA 120-P
  Navitas Solar 다결정
 • ₩265 / Wp
  GPNE-S60/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • ANORA 150-P
  Navitas Solar 다결정
 • ₩248 / Wp
  GPNE-S72/FNH ...
  GPPV New Energy 단결정
 • ANORA 150P(24...
  Navitas Solar 다결정
 • HTM-TSA-345M2...
  HT Solar 단결정
 • ANORA 200-P
  Navitas Solar 다결정
 • HTM-TSB-425M2...
  HT Solar 단결정
 • ANORA 220-P
  Navitas Solar 다결정
 • ₩230 / Wp
  JST400-430M(1...
  Just Solar 단결정
 • ANORA 200P(24...
  Navitas Solar 다결정
 • HTM325-340MH2...
  HT Solar 단결정
 • ANORA 220P(24...
  Navitas Solar 다결정
 • ₩299 / Wp
  SR-M660HLP-37...
  Sunrise PERC
 • NS 250P-270P
  Navitas Solar 다결정
 • UZ158MBHC320-...
  UZON Photovolta... PERC, 양면형
 • NS 300P-330P
  Navitas Solar 다결정
 • UZ158MHC400-4...
  UZON Photovolta... 양면형