SP140-150 72A

SP140-150 72A

Yuhuan Solar Energy Source Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 140 ~ 150 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Yuhuan Solar Energy Source Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

ESM-455H

Einnova Solarline
최저가격 ₩176 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 2094x1038x35 mm
 • 무게: --
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: --
 • Pmax: 435 Wp
 • Vmpp: 40.89 V
 • Impp: 10.64 A
 • 개방 회로 전압: --
 • 단락 전류: --
 • 호률: --
 • 제품보증연한: 12 년
 • 출력 보증: --

제품특성

모델명
SP140-72A SP150-72A
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
140 Wp 150 Wp
최대전압(Vmpp)
18.4 V 18.6 V
최대전류(Impp)
7.61 A 8.06 A
개방전압(Voc)
22.08 V 22.32 V
단락전류(Isc)
8.37 A 8.87 A
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 %
전력 허용차 (-)
- 3 % - 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
무게 12.7 kg
셀종류 단결정
설수량 72
유리 유형 강화, 고투명
프레임 알루미늄 합금

Yuhuan Solar Energy Source Co., Ltd.

+86 576 87278148
www.shinepower.cn
중국
No. 101 ChengZhong Road, Yuhuan County, Taizhou, Zhejiang
직원수: 100
참고: 귀하의 문의가 Yuhuan Solar Energy Source Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/2013: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 1-280

유용한 연락처

Contact Face
Sales
Contact Face
Sales
Contact Face
Sales
비즈니스 상세 정보
결정실리콘
유형: 단결정, 다결정
공율범위(Wp): 1-280

관련된 상품

 • SP5-36A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • RLM10-...
  Reeco Logic 단결정
 • SPS5-150W
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • RLM6-144HP Se...
  Reeco Logic 단결정
 • SP005-36B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • ₩221 / Wp
  East Lux-ultr...
  East Lux Energy 단결정
 • SP10-36A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • ₩221 / Wp
  East Lux-ultr...
  East Lux Energy 단결정
 • SP010-36B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • ₩221 / Wp
  East Lux-ultr...
  East Lux Energy 단결정
 • SP015-36A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • ₩267 / Wp
  DHM-72X10-520...
  DAH Solar 단결정
 • SP20-36A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • ₩237 / Wp
  JST525-650M
  Just Solar 단결정
 • SP020-36B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • ₩281 / Wp
  JAM72S20 445-...
  Smart Solar Sys... 단결정
 • SP30- 36A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • ₩281 / Wp
  JAM60S20 365-...
  Smart Solar Sys... 단결정
 • SP030-36B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • ₩267 / Wp
  HCM60X9 325W-...
  Smart Solar Sys... 단결정
 • SP035-045 36A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • ₩267 / Wp
  Aquama...
  Sunrise 단결정
 • SP35-40 36B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • ₩247 / Wp
  DHM-72L9-440-...
  DAH Solar 단결정
 • SP50-60 36B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • HiDM CS1H-320...
  K and C Solar PERC
 • SP050-36A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • ₩228 / Wp
  MSRH-144M-BIF...
  Mario Solar 단결정
 • SP060-36A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • ₩302 / Wp
  JHM4/72BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • SP070-075 36B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • ₩285 / Wp
  JHM3/72BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • SP70-80 36A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • ₩305 / Wp
  JHM4/60BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • SP080 36B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • ₩258 / Wp
  ASP HM6L-72 S...
  Alpha Solar Pla... 단결정
 • SP90-100 36A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • ₩291 / Wp
  ECO-315-330M-...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • SP100-105-36B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • ₩297 / Wp
  ECO-355-375M-...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • SP110 36B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • ₩307 / Wp
  (Shingled) EC...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • SP120-130 72A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • ₩307 / Wp
  AXIpremium XX...
  AXITEC 단결정
 • SP120-150-36B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • ₩307 / Wp
  AXIpremium XL...
  AXITEC 단결정
 • SP160-200-72B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • ₩307 / Wp
  AXIpremium XL...
  AXITEC 단결정
 • SP160-170 72A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • ₩232 / Wp
  TPL M-144HC S...
  TPL Solar PERC
 • SP180-200 72A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • UL-435-445M-1...
  Ulica Solar 단결정
 • SP210-250-60B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • UL-365-375-12...
  Ulica Solar 단결정
 • SP230-260 60A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • Mono-380W
  Huicheng Energy 단결정
 • SP260-300 72B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • ₩248 / Wp
  Tiger Mono-fa...
  Topsky Electron... 단결정
 • SP280-310 72A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • ₩240 / Wp
  LR4-72HPH 425...
  Topsky Electron... PERC