SL220-20P 255-275

Jiangsu SunLink PV Technology Co., Ltd.
유형: 다결정
공율범위: 255 ~ 275 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu SunLink PV Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

LNSE-265P-285P

Luxen Solar Energy
최저가격 ₩266 / Wp
 • 셀종류: 다결정
 • 모듈 외형: 1640x992x40 mm
 • 무게: 20 kg
 • 셀크기: 156×156 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 265 Wp
 • Vmpp: 30.5 V
 • Impp: 8.68 A
 • 개방 회로 전압: 37.5 V
 • 단락 전류: 9.21 A
 • 호률: 16.29 %
 • 제품보증연한: 10 년
 • 출력 보증: 25년 동안 81% 이상의 효율

제품특성

모델명
SL220-20P255 SL220-20P260 SL220-20P265 SL220-20P270 SL220-20P275
보증  
제품보증연한 10 년
출력 보증 12년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
255 Wp 260 Wp 265 Wp 270 Wp 275 Wp
최대전압(Vmpp)
30.7 V 30.9 V 31.1 V 31.3 V 31.5 V
최대전류(Impp)
8.3 A 8.41 A 8.53 A 8.63 A 8.74 A
개방전압(Voc)
37.3 V 37.5 V 37.7 V 37.9 V 38.1 V
단락전류(Isc)
8.9 A 9.01 A 9.12 A 9.23 A 9.32 A
모듈 호률
15.7 % 16 % 16.3 % 16.6 % 16.9 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
최대출력(Pmax)
187 Wp 191 Wp 195 Wp 198 Wp 202 Wp
최대전압(Vmpp)
29.6 V 29.7 V 29.8 V 29.9 V 30 V
최대전류(Impp)
6.33 A 6.43 A 6.55 A 6.63 A 6.74 A
개방전압(Voc)
34.5 V 34.6 V 34.7 V 34.8 V 34.9 V
단락전류(Isc)
6.71 A 6.88 A 7.06 A 7.19 A 7.31 A
온도
45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.45 %/°C
온도 계수(Voc) -0.35 %/°C
온도 계수(Isc) 0.055 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1640x992x35 mm
무게 18 kg
셀종류 다결정
셀크기 156×156 mm
설수량 60
유리 유형 강화
유리의 두께 3.2 mm
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
바이패스 다이오드 수 3
정션박스 보호등급 IP 67
커넥터 유형 MC4
커넥터 케이블 길이 900 mm
인증
IEC 61215 (TÜV NORD) 4478018406749-013 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478018406749-013 IEC 61215 (TÜV NORD) 4478018406749-325 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478018406749-325 IEC 61215 (TÜV NORD) 4478018406749-013 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478018406749-013 IEC 61215 (TÜV NORD) 4478018406749-325 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478018406749-325 IEC 61215 (TÜV NORD) 4478018406749-013 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478018406749-013 IEC 61215 (TÜV NORD) 4478018406749-325 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478018406749-325 IEC 61215 (TÜV NORD) 4478018406749-013 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478018406749-013 IEC 61215 (TÜV NORD) 4478018406749-325 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478018406749-325 IEC 61215 (TÜV NORD) 4478018406749-013 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478018406749-013 IEC 61215 (TÜV NORD) 4478018406749-325 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478018406749-325
PDF  
제품 사양서 다운받기

Jiangsu SunLink PV Technology Co., Ltd.

Nanyuan Road, Economic Development Zone, Zhangjiagang, Jiangsu
직원수: 500
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/2016: 500 MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 5-360

유용한 연락처

Contact Face
Ms Wang
Contact Face
Holley Wang

관련된 상품

 • SL80-12M
  SunLink PV 단결정
 • ₩403 / Wp
  DP60-260-275
  RaySolar 다결정
 • SL120-12
  SunLink PV 다결정
 • ND-AK270-275
  Sharp 다결정
 • SL130-12
  SunLink PV 다결정
 • ₩361 / Wp
  LA60-6-M260P-...
  Lu'an Solar 다결정
 • SL110-12P
  SunLink PV 다결정
 • ₩519 / Wp
  WT 260P17
  Wattrom 다결정
 • SL110-12M
  SunLink PV 단결정
 • ₩257 / Wp
  M6-320-360
  GS PV 단결정
 • SL150-12
  SunLink PV 다결정
 • ₩260 / Wp
  ESP 260-285 3...
  Einnova Solarli... 다결정
 • SL180-24M
  SunLink PV 단결정
 • ₩283 / Wp
  ESM PERC 360-...
  Einnova Solarli... PERC
 • SL200-12
  SunLink PV 단결정
 • ₩236 / Wp
  PERC Mono 300...
  TPL Solar PERC
 • SL200-18P
  SunLink PV 다결정
 • ₩272 / Wp
  PMS275-300M-60
  Prostar Solar 단결정
 • SL200-18M
  SunLink PV 단결정
 • ₩295 / Wp
  CE-280~310M60...
  Centro Energy 단결정
 • SL240-32M
  SunLink PV 단결정
 • ₩278 / Wp
  UL-275-285P-60
  Ulica Solar 다결정
 • SL220-20M
  SunLink PV 단결정
 • ₩278 / Wp
  UL-330-335P-72
  Ulica Solar 다결정
 • SL250-24
  SunLink PV 다결정
 • ₩354 / Wp
  UL-295-320M-60
  Ulica Solar 단결정
 • SL220-20P
  SunLink PV 다결정
 • ₩253 / Wp
  JST265-285P(6...
  Just Solar 다결정
 • SL220-20M 265...
  SunLink PV 단결정
 • ₩283 / Wp
  CE-330~360M72
  Centro Energy 단결정
 • SL220-20P 275...
  SunLink PV 다결정
 • ₩283 / Wp
  CE-295~320M60
  Centro Energy 단결정
 • SL280-24M
  SunLink PV 단결정
 • ₩260 / Wp
  TTN-250-260P60
  TTN Electric 다결정
 • SL280-24P
  SunLink PV 다결정
 • ₩275 / Wp
  TTN-300-320P72
  TTN Electric 다결정
 • SL220-20M 300...
  SunLink PV 단결정
 • ₩248 / Wp
  TTN-150-160M36
  TTN Electric 단결정
 • SL220-20M 305...
  SunLink PV 단결정
 • ₩1,180 / Wp
  SOLAR BLANKET
  Sunpro Power 단결정
 • SL280-24M 320...
  SunLink PV 단결정
 • ₩272 / Wp
  JS310-330P
  JS Solar 다결정
 • SL280-24P 330...
  SunLink PV 다결정
 • HTM290-320MH-...
  HT Solar 단결정
 • SL280-24M 365...
  SunLink PV 단결정
 • Soluxtec Das ...
  Soluxtec - Die ... 다결정