4V4.5AH

Zhejiang Just Electrical Appliances Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (AGM)
규격 용량: 4.5 Ah
지역 : 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Just Electrical Appliances Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

제품특성

모델명
4V4.5AH-0.48KG
제품사양  
제품보증연한 1 년
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (AGM)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
4 V
규격 용량
4.5Ah@20hr
설계 수명
5 년
싸이클 수명 @ %DOD 800@50%DOD, 1300@30%DOD
온도 파라미터  
동작 온도 범위 -20 ~ +50 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
47x47x101 mm
무게
0.48 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
피복 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)

Zhejiang Just Electrical Appliances Co., Ltd.

21th Floor, Jinxin Building, No.355 Yingbin Road, Yuhang Area, Hangzhou, Zhejiang
이 업체에 메시지를 보냄

관련된 상품

 • FM 12V Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • GPG Series
  Prostar Solar Standalone
 • FM 6V Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • GP-5-20K-S/O
  Zhejiang Geya E... 독립형
 • FT 12V Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • GP-10-30K-T/O
  Zhejiang Geya E... 독립형
 • FM 12V Series...
  Zhejiang Just E... Standalone
 • ₩343,000 / kWh
  HV Series
  Herewin Standalone
 • FM 6V Series ...
  Zhejiang Just E... Standalone
 • ₩261,000 / kWh
  BUGlight Seri...
  Herewin Standalone
 • FM 4V Series ...
  Zhejiang Just E... Standalone
 • ₩244,000 / kWh
  HY Series
  Herewin Standalone
 • GFM Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • BESS Series
  Narada Energy 계통연계형
 • OPZS Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • HTB-2000F
  Narada Energy Standalone
 • OPZV Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • REXC-800
  Narada Energy Standalone
 • 12V Small Siz...
  Zhejiang Just E... 독립형
 • S12/230 A
  PSC SOLAR UK Standalone
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • MNG Series
  MHB Standalone
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ML Series
  MHB Standalone
 • 12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • MM Series
  MHB Standalone
 • 12V120AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩83,300 / kWh
  FS200
  Future Solar 독립형
 • 12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩222,000 / kWh
  FS012
  Future Solar 독립형
 • 12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V120AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH-LONG
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH-LONG
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH-LONG
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V180AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V180AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V180AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V9AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V9AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V9.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V4AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V4AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V4.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V4.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V4.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 4V4AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 4V3AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 4V5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 4V5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 4V5.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V1.1AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V1.3AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V2.8AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V3.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V7AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V7.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V7.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형